Curs d'Estiu IFR-EPS: "Microsoft Dynamics AX"

Informació de l'esdeveniment
Inici:

ifr

L'empresa IFR i l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida organitzen conjuntament el curs d'estiu: Microsoft Dynamics AX, amb l'objectiu de posar a la disposició de l'assistent les eines i coneixements bàsics per ser capaç de programar amb Microsoft Dynamics AX, ERP de gestió empresarial. Aquest programa de formació està alineat amb les certificacions oficials de Microsoft, internacionalment reconegudes.

L'entorn de les organitzacions evoluciona i canvia a un ritme trepidant gràcies a les noves tecnologies, cada vegada més eficients, incorporades a la gestió dels negocis. Avui les oportunitats poden arribar de qualsevol part del món, augmentant d'aquesta manera els clients a altres països allunyats del lloc on està assentada l'empresa matriu.

Així mateix, la competitivitat entre les companyies s'amplia, fent-se cada vegada més intensa, cada cop és més necessari dotar les empreses d'eines de gestió empresarial capaces d'afrontar els reptes diaris als quals es veuen enfrontades, que els permetin l'expansió a altres mercats, el llançament de nous productes o la generació de nous serveis. Conscients d'aquesta necessitat a IFR Group disposem de professionals, amb contrastada experiència pedagògica, que impartiran aquest curs.

El programa del curs proporciona una àmplia visió de les necessitats de programació i serveixen per consolidar l'experiència en l'ús de les aplicacions amb les quals es gestionen les organitzacions.

A més, després de realitzar el curs hi ha la possibilitat de formar part de la plantilla de l'empresa. Una empresa en ple creixement, tant nacional com a internacional, que ofereix una perspectiva de futur consolidada i on el treballador podrà créixer, formar-se i obtenir grans oportunitats d'ascendir. També es podran realitzar les certificacions oficials de Microsoft relacionades amb el desenvolupament a l'entorn de Dynamics AX.

DADES GENERALS DEL CURS MICROSOFT DYNAMICS AX

- Hores: 45 - Data d'inici: 9 de juliol de 2014 - Data de finalització: 22 de juliol de 2014 - Horari: Matins de 9:00h a 14:00h, amb mitja hora de descans. - Dirigit a: - Estudiants de l'últim curs en titulacions d' informàtica  (Màster en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Informàtica). - Titulats en informàtica en anteriors promocions. - Documentació:  En el moment de la preinscripció s'haurà d'aportar la documentació següent: Els interessats que no siguin estudiants  o titulats per l'EPS hauran de presentar un expedient acadèmic original o compulsat, segellat pel centre que l'ha emès. - Modalitat: Presencial intensiu - Preu: Gratuït - Matrícula: 30 de juny i 1 de juliol, de 9:30h a 14:00h a la Secretaria de Direcció de l'EPS PROGRAMA

Els continguts del curs són:

1.- Arquitectura

·         Introducció
·         Característiques de Microsoft Dynamics AX 2012
·         Arquitectura
·         Entorn de desenvolupament
·         Arquitectura basada en models
·         Configuracions

2.- Diccionari de dades

·         Introducció
·         MorphX i l'arbre d'objectes de l'aplicació (AOT)
·         Taules
·         Tipus de dades: Primitius i estesos
·         Creació de taules
·         Índexs
·         Relacions
·         Enumeracions
·         Vistes

3.- Interface d'usuari

·         Introducció
·         Formularis
·         Orígens de dades
·         Punts de menú
·         Plantilles
·         Llistes
·         FactBoxes

4.- Introducció a X++

·         Introducció
·         Característiques de X++
·         Eines de desenvolupament
·         Enginyeria inversa
·         Millors pràctiques

5.- Instruccions de X++

·         Introducció
·         Variables
·         Operadors
·         Sentencies condicionals
·         Bucles
·         Llibreria de funcions
·         Eines de comunicació

6.- Classes i objectes

·         Introducció
·         Classes
·         Control d'accés a mètodes
·         Herència
·         Objectes
·         Àmbit i paràmetres
·         Mètodes
·         Referenciant mètodes d'objectes
·         Tipus de mètodes
·         Taules com a classes
·         Events

7.- Accés a la base de dades

·         Introducció
·         Recuperar dades
·         Manipulació de dades
·         Consultes

8.- Treball amb dades

·         Introducció
·         While select
·         Query
·         Caching
·         Locking
·         Taules temporals

9.- Formularis

·         Introducció
·         Arquitectura
·         Orígens de dades
·         Form Controls
·         Form Methods
·         Codi en els formularis
·         Controls addicionals

10.- Reporting

·         Introducció
·         Característiques
·         Model de dades
·         Llistats bàsics a partir d'una consulta
·         Crear un llistat personalitzat des de un proveïdor de dades
·         Gestió de l'execució de l'informe des de X++
·         Lògica de negoci en mètodes d'informes

COMPETÈNCIES

Les competències que assoliran els estudiants són:

- Capacitat d'anàlisi i síntesi. - Conèixer i aplicar el llenguatge de programació X++ i Visual Studio - Saber elaborar canvis de l'estàndard de Dynamics AX

METODOLOGIA

Es realitzaran activitats  teòrico-pràctiques i es valoraran els aspectes següents: participació a les classes, resolució de casos durant les sessions presencials i elaboració d'un projecte final

La data d'entrega del treball final es fixarà a l'iniciar el curs.

AVALUACIÓ L'avaluació del curs es basarà en els aspectes següents: - Assistència mínima al 80% de les sessions. - Participació a l'aula. - Resolució de casos durant les sessions presencials. - Elaboració d'un projecte final. - Avaluació continuada mitjançant la presentació dels exercicis plantejats a l'aula.