Cursos d'àmbit cientifico-tecnològic ofertats per la Universitat d'Estiu de la UdL

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Guanyador_b.jpg_1502327735

Com cada any la Universitat d'Estiu de la UdL organitza durant el mes de juliol una sèrie de cursos relacionats amb tots els àmbits d'estudis que es desenvolupen a la UdL.

El termini d'inscripció a aquests està obert des del 2 de maig fins al dia abans que comencin els cursos. Tanmateix, recomanem que es formalitzi la matrícula abans del 21 de juny, per evitar que el curs sigui anul·lat per manca d'inscrits.

En aquest cas, us fem arribar, tan sols, l'oferta formativa referent a l'àmbit de ciència i tecnològia pròpies de les branques docents ofertades a l'Escola Politècnica Superior:

CREATIVITAT: L'EINA DELS INNOVADORS

Dates: Del 8 al 10 de juliol

Localitat: Lleida

Resum del curs: La formació en creativitat és una de les demandes fetes pels titulats universitaris en el darrer estudi d'inserció laboral de la població titulada de Catalunya, Universitat i Treball a Catalunya 2011, que detecten com un dels dèficits de formació més importants. Aquesta demanda és comuna en tots els àmbits de coneixement. La creativitat forma part del valor afegit de la persona i és un factor essencial per al desenvolupament de les capacitats d'innovació i emprenedoria. El curs té com a objectiu principal proporcionar als assistents unes tècniques i unes eines que els permetin potenciar la seua creativitat, així com saber apreciar la dels altres, ensinistrant-los en el seu ús per a l'obtenció de noves solucions, motivació d'equips humans, concepció d'alternatives i innovació en tots els àmbits d'actuació de llur activitat professional. Aquest objectiu general es concreta en cinc objectius específics: conèixer les estructures bàsiques del pensament, entendre les limitacions del pensament lògic tradicional, conèixer i practicar les tècniques principals utilitzades en pensament creatiu i conèixer tècniques sistemàtiques per a la solució creativa de problemes i per a la innovació. El curs va adreçat a tots els membres de la comunitat universitària i a qualsevol persona que estigui interessada a potenciar les seues aptituds personals, sigui quin sigui el seu àmbit professional o formatiu. Coordinació: Ferran Badia Pascual (Escola Politècnica Superior de la UdL)

INTRODUCCIÓ A LES EINES GRATUÏTES DE GOOGLE PER CREAR, GESTIONAR I COMPARTIR INFORMACIÓ

Dates: De l'1al 5 de juliol

Localitat: Lleida

Resum del curs: Ja fa uns anys que la tecnologia forma part de les nostres vides i tots utilitzem diferents dispositius electrònics per treballar, comunicar-nos i divertir-nos. Fins ara, aquests aparells eren ordinadors de sobretaula o portàtils, on la informació es generava i emmagatzemava de forma local. Actualment, la massiva integració dels telèfons intel·ligents (SmartPhones) i les tauletes electròniques (Tablets) està revolucionat la forma de crear, gestionar i compartir les nostres dades, ens trobem davant d'un paradigma totalment diferent, canviant, viu, que evoluciona per treure el màxim rendiment de la nostra tecnologia. Aquest curs pretén mostrar les eines que ofereix Google per tal de poder crear, gestionar i compartir les nostres dades: tot en línia, disposant en tot moment i en qualsevol lloc de la nostra informació, tant si estem treballant amb l'ordinador de sobretaula com amb el nostre SmartPhone. Aquest curs està pensat per totes aquelles persones que disposin d'un SmartPhone basat en el sistema operatiu Android, que utilitzin l'ordinador de forma regular i vulguin treure el màxim rendiment dels serveis que ofereix Google. Coordinació: Tomàs Pallejà Cabré (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)

COM FER UNA PRESENTACIÓ D'ÈXIT. APLICACIONS I TÈCNIQUES (9a EDICIÓ)

Dates: del 8 a l'11 de juliol

Localitat: Lleida

Resum del curs: El curs dóna a conèixer totes les possibilitats tècniques que permetran emprar al màxim les possibilitats creatives de les aplicacions informàtiques per poder realitzar qualsevol tipus de presentació multimèdia. Els coneixements del curs no es queden en la part tècnica sinó que van més enllà. S'explica com han de ser aquestes presentacions perquè el nostre discurs sigui fluid i agradable per a l'audiència. Es pretén que al finalitzar el curs els alumnes siguin capaços d'emprar aplicacions informàtiques de forma correcta per poder esquematitzar, presentar i fer entendre les idees desitjades al seu públic. Això inclou nocions de distribució espacial, ús dels colors, tècniques oratòries, expressió corporal, ús d'altres eines informàtiques per millorar cada presentació, tècniques de captura de l'atenció, etc. Aquest curs s'adreça a qualsevol persona (professional, docent o estudiant) que ha de fer presentacions multimèdia (classes, exposicions d'articles científics, conferències, treballs de final de carrera, tesis, etc.) per explicar, comunicar o exposar idees, projectes... en la seua activitat professional o com a part d'una formació reglada. Coordinació: Ferran Perdrix Sapiña (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)

PROGRAMARI I CONTINGUT LLIURE: CAP A UN NOU MODEL DE CONEIXEMENT

Dates: de l'1 al 12 de juliol

Curs virtual

Resum del curs: L'objectiu d'aquest curs és presentar tots els conceptes que envolten el món del programari lliure i del contingut lliure, els models de propietat intel·lectual proposats per aquestes noves formes de coneixement i contraposar-los als existents fins ara. Veure com els mecanismes de propietat intel·lectual actuals no encaixen amb el que necessita la societat digital, i com tampoc permeten aprofitar les capacitats que ofereixen les xarxes i els nous negocis digitals. El curs va adreçat a tot aquell públic que hagi de generar contingut basat en coneixement, és a dir, programes, llibres, música, dibuix, fotografia, o que l'hagi d'utilitzar o incorporar a les seves obres. Coordinació: Carles Mateu Piñol (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ EFECTIVA A LES XARXES SOCIALS

Dates: del 8 al 12 de juliol

Curs virtual

Resum curs: El curs s'adreça a totes aquelles persones interessades en emprar les noves tecnologies i, en particular, les xarxes socials per comunicar i promocionar efectivament un producte, un servei, una empresa, una entitat o, fins i tot, per promocionar-se elles mateixes. L'objectiu és introduir l'estudiantat a totes aquelles noves formes d'expressió i comunicació disponibles a Internet: blogs, xarxes socials, microblogging, missatgeria instantània, etc. L'objectiu és que, al final del curs, l'estudiantat sigui capaç de crear un espai propi a la xarxa, publicar-hi informació, promocionar-lo i relacionar-se amb la resta de l'espai Internet. El curs serà eminentment pràctic, es durà a terme a través del campus virtual i, a partir de la introducció a algun dels potencials que ofereix la xarxa i l'anàlisi de projectes concrets actualment en marxa, es debatrà la conveniència d'usar una xarxa social o una altra. La finalitat és que l'alumne no només conegui com funcionen aquestes eines i plataformes, sinó que acabi el curs disposant del seu propi espai a la xarxa (blog, Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). Coordinació: Eva Martín Fuentes (Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la UdL)

SMART CITIES I LLAR DIGITAL

Dates: del 8 a l'11 de juliol

Localitat: Lleida

Resum curs: L'objectiu principal del curs és donar una visió, des de zero i de forma entenedora i molt actualitzada, de les tecnologies aplicades a les anomenades smart cities (ciutats intel·ligents), fent èmfasi en els sistemes domòtics utilitzats a les llars digitals i en com es realitza un projecte d'automatització i eficiència energètica. El curs partirà d'un enfocament acadèmic i generalista de què és la domòtica, quins sistemes engloba i quines tecnologies existeixen al mercat, donant pas, posteriorment, a una visió més professional, mostrant amb exemples i exercicis reals (pràctiques amb equips de domòtica) com es realitza un projecte domòtic i quins productes comercials existeixen. El curs s'adreça a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, estudiants d'enginyeries i professionals que vulguin adquirir i/o ampliar els coneixements sobre els sistemes i projectes de domòtica. Coordinació: Ingrid Martorell Boada (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)

CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS EN EDIFICIS MITJANÇANT CYPE

Dates: del 8 a l'11 de juliol

Localitat: Lleida

Resum del curs: El programa CYPE és un programa àmpliament utilitzat en el sector professional de l'arquitectura i l'enginyeria per al desenvolupament i implementació d'instal·lacions, cobrint l'espectre d'instal·lacions necessàries en l'edificació (contra-incendis, climatització, abastament d'aigua, sanejament, electricitat, gas, energia solar, càlcul d'aïllaments tèrmics, càlcul de compliment de normativa acústica...). Els principals objectius del curs són: aprendre els processos d'introducció de dades, anàlisis de resultats i tractament d'informació per obtenir la documentació gràfica i escrita del projecte; i adquirir les habilitats necessàries per manejar els programes. Aquest és un curs de caire transversal (entre el sector de les enginyeries i l'Arquitectura) que pot interessar a persones amb diferent coneixements i formació. Així doncs, el públic a qui va destinat el curs són enginyers i arquitectes, tant estudiants com professionals del sector, siguin, o no, usuaris d'aquest programa. Coordinació: Cristian Solé Cutrona (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)

Les inscripcions per a la Universitat d'Estiu de la UdL es poden formalitzar personalment, per correu postal o electrònic, per fax o per telèfon, a l'Oficina de la Universitat d'Estiu (campus de Cappont de la UdL, Edifici Polivalent, C/ Jaume II, 71, planta baixa, 25001 Lleida; tel. 973 703 390, fax 973 703 398, a/e: estiu@estiu.udl.cat). L'horari d'atenció al públic de l'Oficina és de 9.00 a 14.00 h. És imprescindible que les persones que vulguin formalitzar la matrícula per correu truquin prèviament a l'Oficina de la Universitat d'Estiu per saber si el curs té places disponibles. La inscripció es considera anul·lada si en el termini de cinc dies no es realitza el pagament dels drets de matrícula i, si escau, d'allotjament. El termini d'inscripció està obert des del 2 de maig fins al dia abans que comencin els cursos. Tanmateix, recomanem que es formalitzi la matrícula abans del 21 de juny, per evitar que el curs sigui anul·lat per manca d'inscrits.