Lectura Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sergio Alegre López
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: AInstal·lació fotovoltaica connectada a xarxa sobre coberta  instal·lació per aprofitament solar tèrmic per producció d'ACS a Giobrells (Lleida)
Director/a: Tribunal: President/a: Albert Castell Secretari/a: Gabriel Zsembinszki Vocal: Laia Miró
Suplent: Cristian Solé Presentació: Data: 15 de febrer de 2012 Hora: 11,00h Aula: Sala de Reunions CREA