Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Cynthia Marcos Castro
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Restauració de façanes i rehabilitació d'un habitatge entre mitgeres de PB+3PP, al terme de Maials, com a establiment de turisme rural.
Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Gerard Fontanals Secretari/a: Josep Coll Vocal: Josep Justo
Suplent 1: Xavier Rodríguez
Suplent 2: Carles Labérnia
Suplent 1: Lluis Rodríguez
Presentació:
Data: 26 de juny de 2012
Hora: 17,00 h
Aula: Sala de Graus EPS