Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ruben García Ortiz
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Caracterització hidràulica i energètica de dues bombes helicoïdals i una comporta antiretorn
Director/a: Joaquim Monserrat i Javier Barragán
Tribunal: President/a: Manuel Soler Secretari/a: Joaquim Monserrat Vocal: Josep Illa
Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Javier Barragán
Suplent 3: Enric Gràcia
Presentació:
Data: 30 d'abril de 2013
Hora: 11:30 h
Aula: 2.03 EPS