Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Roger Vila Boldú
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'eficiència energètica d'una vivenda amb instal·lació de caldera de biomassa
Director/a: Íngrid Martorell
Tribunal: President/a: Josep A. Eras Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Julià Coma
Suplent: Albert Castell
Presentació:
Data: 17 de juliol de 2013
Hora: 16:00 h
Aula: 2.03 EPS