Convocatoria beca Open-Project Based Learning II

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA "per al projecte d'Innovació docent Open-Project Based Learning: Plataforma distribuïda per a la instrumentalització de les metodologies ABP i la transversalitat en matèries de Grau i Màster en Enginyeria Informàtica" de l'Escola Politècnica Superior de la UdL

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 (una) beca de col·laboració específica del projecte d'innovació docent OPEN-Project Based Learning del projecte 0821 de la UdL.

 

Característiques
 1. La dedicació horària serà de 20 hores setmanals del 1/04/2013 al 30/04/2013 (1 mesos).
 2. La dotació econòmica total serà de 455,22 €  (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1504 i al projecte 0821 de l'EPS.
  Bases
 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2012/2013 en segon cicle d'Enginyeria Informàtica o en Màster en Enginyeria Informàtica i estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport al desenvolupament d'una nova capa d'apliciació sobre una plataforma P2P que permeti la implantació i utilització de metodologies ABP en matèries on s'imparteixen coneixements en llenguatges de programació i d'altres relacionades amb la resolució de problemes computacionals. Es pretén abordar la integració d'aquesta nova capa dins d'una plataforma existent anomenada CodiP2P i la posada en marxa del sistema dins la infraestructura UdL per a la seva aplicació en les aules. També es realitzaran proves sobre la utilització de la plataforma i adaptació a les necessitats de l'aula algunes assignatures del Grau i del Màster en Enginyeria Informàtica..
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada, estarà supeditat/da  a les directrius del seu tutor i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 11 de març de 2013.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Expedient acadèmic personal dels estudis en curs, on hi consta la nota mitjana ponderada.
  • Breu currículum on s’especifiqui la formació, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
  • Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'asseguança d'accidents voluntària.
 6. Els criteris de selecció es basen en:
  • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
  • Coneixement dels Llenguatges per a la programació de dsistemes parl·lels. Coneixements d'Administració de Sistemes Paral·lels i Xarxes. Coneixements de JAVA i JXTA. Col·laboració en grups de recerca o participació en projectes de transferència de tecnologia.
  • Es podrà convocar, si es considera necessari , una entrevista. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 7. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada president: Joep Lluís Lérida, Secretari: Fernando Cores, Vocals: Concepció Roig i Fernando Guirado, que es reunirà abans del 19 de març de 2013.
 8. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 21 de març de 2013 en la web de l’Escola Politècnica Superior apartat beques de col·laboració  i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 9. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Extensió Universitària la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Universitat.
 10. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 11. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 12. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 13. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 14. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.