Convocatòria beca de col·laboració "Sistema automático de verificación de soluciones de programas informáticos como soporte al aprendizaje y autoevaluación

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA "Sistema automático de verificación de soluciones de programas informáticos como soporte al aprendizaje y autoevaluación"

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 (una) beca de col·laboració específica "Sistema automático de verificación de soluciones de programas informáticos como soporte al aprendizaje y autoevaluación".

 

Característiques
 1. La dedicació horària serà de 15 hores setmanals durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2013  (4 mesos). L'horari serà pels matins  partir de les 9:00.
 2. La dotació econòmica total serà de 1.401 euros (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1504 i al projecte 0821 de l'EPS.
  Bases
 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2013/2014 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en lEPS, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a l'EPS o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a l'EPS durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport al desenvolupament d'un sistema automàtic de verificació de solucions de programes informàtics com a suport a l'aprenentatge i autoavaluació en assignatures que incloguin pràtiques de programació.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat/da  a les directrius del seu tutor i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l'autoritat convocant de la beca. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 16 de juliol de 2013.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Declaració jurada de la intenció de matricular-se el curs 2013-2014.
  • Breu currículum on s’especifiqui la formació, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
  • La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiant o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic..
 6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'asseguança d'accidents voluntària.
 7. Els criteris de selecció es basen en:
  • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
  • Currículum on s'especifiqui la formació i l'experiència i els documents acreditatius corresponents.
  • Coneixement dels llenguatges C, C++, Java, Python y PhP.
  • Coneixements de desenvolupament d'aplicacions XML-RPC.
  • Es podrà convocar, si es considera necessari , una entrevista. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada pels professors del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial: Josep Maria Ribó, JOamn Manel Gimeno i Carlos Ansótegui, que es reunirà en el termini màxim de 5 dies a comptar des de l'endemà de l'últim dia de presentació de sol·licituds.
 9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 22 de juliol de 2013 en la web de l’Escola Politècnica Superior apartat beques de col·laboració  i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Extensió Universitària la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Universitat.
 11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 13. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.