Convocatòria beca de col·laboració "Suport al manteniment de les webs de les titulacions de l'EPS 2013"

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA

 D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000,  pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l'Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió d'una   nombre de  beca de col·laboració “Suport al manteniment de les webs de les titulacions de lEPS" 2013.

Característiques

1.     La dedicació horària serà de 5 hores setmanals, durant el període 1 de maig fins al 30 de juliol de 2013.

2.     La dotació econòmica total serà de 419,69 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1504 i al projecte O11004.

 

Bases

 1.     Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2012/2013 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s’imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.

2.     La col·laboració consistirà en donar suport a la direcció d'estudis i als coordinadors de les titulacions de l’EPS a nivell informàtic en les tasques de manteniment de les webs i dels continguts de la documentació relacionada amb la pàgina web de cada  titulació de l'EPS.

3.     El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.

4.     L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, adreçat a la unitat convocant de la beca o a la secretaria de direcció de l'EPS despatx 0.15. El termini per presentar les sol·licituds és de 22 d’abril de 2013.

5.     La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocòpia de la matrícula en la Universitat de Lleida del curs actual.
  • Expedient acadèmic personal d'estudis
  • Currículum on s'especifiqui la formació i l'experiència i els documents acreditatius corresponents.

6.     Els sol·licitants que no gaudeixin de l’assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se’ls concedeixi la beca, l’assegurança d’accidents voluntària.

7.     Els criteris de selecció es basen en:

  • Qualificació mitjana en l'expedient acadèmic
  • Currículum on s'especifiqui la formació i l'experiència i els documents acreditatius corresponents
  • Conèixer les eines informàtiques de creació i manteniment de webs
  • Grau de coneixement en gestor de continguts
  • Participació en altres beques de col·laboració de l’EPS.
  • Si el tribunal de selecció ho considera oportú, es podrà convocar una entrevista personal. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.

8.     L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representants de la direcció de l'Escola, el director que actuarà com a president, 2 vocals i un secretari, que es reunirà en el termini màxim de 5 dies a comptar des de l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·licituds.

 9.     La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del dia 26 d’abril de 2013 per part de la unitat convocant i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.

10.  La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d’Estudiantat.

11.  En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.

12.  Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.

13.  És competència del Vicerectorat d’Estudiantat l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.

14.  Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerector d’Estudiantat de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.

15.  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.