Convocatòria d'ajut per la promoció de l'excel·lència de l'Escola Politècnica Superior - Curs 2014-2015

CONVOCATÒRIA D’AJUT PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – CURS 2014-2015

 

Segons l’acord de Junta de Centre d’11 de juny de 2014,  pel qual s’aprova la concessió d'ajuts EPS als màsters de l'Escola, la direcció de l’Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases que haurà de regir la concessió de 3 ajuts per la promoció de l’excel·lència de l’EPS del curs 2014/15.

 

Convocatòria i característiques

1.      L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis.

2.      Es convoquen tres ajuts per la promoció de l’excel·lència a l’EPS. És convoca un ajut per cadascun dels graus que poden continuar els seus estudis en els màsters oficials impartits a l’EPS: Grau en Enginyeria    Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyer Electrònica Industrial i Automàtica.

3.        La dotació econòmica serà la corresponent a la valoració econòmica de 30 ECTS al preu oficial del crèdit del màster corresponen  amb càrrec a la unitat 1504 del projecte dels màsters de l’EPS.

4.        Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del primer semestre del curs acadèmic 2014-2015

 

Bases

 1.      Les persones aspirants han de ser estudiants de l’EPS que hagin finalitzat els seus estudis de grau en el mateix centre el curs 2013-2014 i, en tots els casos, estar matriculat a qualsevol del màsters oficials de      l’EPS: Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Informàtica El Curs 2014-2015.

2.      L’imprès normalitzat de sol·licitud que s’adjunta a l’annex II de la convocatòria, s’adreçarà a la secretaria acadèmica de l’Escola Politècnica Superior al Campus de Cappont. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 25 de setembre de 2014.

 3.      La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

                ·        Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Lleida,  curs 2014/15.

        ·        Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats.

  4.      Els criteris de selecció es basen en els criteris següents:

                ·        Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.

·        Durada dels estudis de grau.

5.     L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec d’una Comissió d’Avaluació, formada per 2 representants de la Direcció de l’Escola, un d’ells actuarà com a president i l’altre com a secretari, 2 coordinadors de titulacions de l’EPS que actuaran com a vocals i un representant del Consell de l’Estudiantat, que es reunirà en el termini de 10 dies a comptar, des de l’endemà de l’últim dia de presentació de les sol·licituds.

 6.      El llistat amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic  a la web de l’Escola Politècnica Superior.

 7.      Aquest ajut és incompatible amb la percepció d’un altre ajut atorgat pel mateix concepte pel Centre de recerca INSPIRES

 8.      Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra beca o ajut.

 9.    En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària podrà revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.

10.   Qualsevol reclamació s’haurà de presentar a la Direcció del centre.

11.  És competència de la Secretaria Acadèmica de l’EPS l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.

12.  Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la Direcció del centre.

13.  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.