Convocatòria de 4 beques de col·laboració d'assessorament i d'informació per a la matriculació del curs 2015-16 de l'EPS

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE 4 BEQUES DE COL·LABORACIÓ D'ASSESSORAMENT I D'INFORMACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ DEL CURS 2015-2016 PER A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 4 (quatre) beques de col·laboració d'assessorament i d'informació per a la matriculació del curs 2015/2016.

 

Característiques
 1. La dedicació horària serà de 90 hores, del 14 i el 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2015. El centre determinarà els dies i l'horari concrets dins d'aquests períodes.
 2. La dotació econòmica total serà de 562,50 € cada beca (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPFi seguretat social corresponent) amb càrrec a la unitat 1005 del projecte 0847.
 

Bases

 

 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d'ensenyament oficial durant el curs 2014/15 i 2015/16 i haver superat un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en assessorar i informar a l'estudiantat sobre el procés de matriculació, l'oferta formativa de cada titulació, els serveis universitaris i del Carnet UdL.
 3. El becari o becària, pel que fa a la tasca exposada anteriorment, rebrà la informació necessària per portar-la a terme, estarà supeditat/da a les directrius de la tutora Sra. Maria Cornet Vives i en cap moment realitzarà altres activitats no realionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria (base 2) ni aquelles que impliquin el tractament informatitzat de dades.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 8 de juny de 2015.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
 • Declaració jurada de la intenció de matricular-se el curs 2015-2016.
 • Currículum on s’especifiqui la formació i l’experiència en temes d’atenció al públic, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
 • La presentació de la sol·licitud implica l'aceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiant o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.
 1. Els criteris de selecció es basen en els criteris següents:
 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Participació en activitats d'informació i assessorament a l'estudiantat que s'hagin dut a terme a la UdL.
 • Per la selecció de les beques es tindrà en compte que estiguin representades les diferents titulacions de l'EPS.
 • No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representants de la Direcció de l'Escola, que actuarà com a president, 2 vocals, 1 secretari i un representant del Consell de l'Estudiantat, que es reunirà en el termini de 12 dies a comptar, des de l'endemà de l'últim dia de presentació de les sol·licituds.
 2. El llistat amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública el 25 de juny de 2015 al tauler d'anuncis  de l’Escola Politècnica Superior i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 3. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.
 4. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 5. Un cop resolta la convocatòria, s'expedirà el corresponent credencia de becari o de becaria a l'estudiantat proposat.
 6. Qualsevol reclamació s'haurà de presentar a la Comissió d'Extensió Universitària.
 7. Es competència de la vicerectora d'Estudiantat, Postgrau i Formació Continua l'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases.
 8. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 9. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.