Convocatòria de 8 beques de col·laboració específica per a la Jornada de Campus Oberts, curs 2014/2015, de la Universitat de Lleida

 

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA PER A LA JORNADA DE CAMPUS OBERTS CURS 2013/2014 DE LA  EPS-UDL

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 8 (vuit) beques de col·laboració del projecte Jornada de Campus Oberts del curs 2014/2015 de la UdL.
 
Característiques
 1. La dedicació horària serà de 6 hores el dia 6 de febrer de 2015.
 2. La dotació econòmica total serà de 70 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPFi seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1005 i al projecte 0847.
 
Bases
 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2014/2015 i tenir aprovats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials ques'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estr matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport a l’organització de la Jornada de Campus Oberts 2015. Aquesta col·laboració inclou l’acompanyament i informació a l’estudiantat visitant sobre cada titulació en funció de l’organització de la visita que es determini en cada centre, lliurar i recollir la documentació prevista en el desenvolupament de la Jornada i el tractament digital d’aquesta informació un cop acabada la jornada. Els becaris i becàries seleccionats portaran el matí de la jornada una targeta identificativa i potser algun tipus de vestimenta identificativa amb el logotip de la UdL. Hauran d’assistir a una sessió de formació prèvia. De la mateixa manera s’hauran de presentar el 6 de febrer a les 8 h en la secretaria del centre universitari on presenti la sol·licitud.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 9 de gener de 2015.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
 • Breu currículum on s’especifiqui la formació i l’experiència en temes d’atenció al públic, acompanyat dels documents acreditatius corresponents. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiantat o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.
 1. Els criteris de selecció es basen en:
 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Altres coneixements o cursos especificats en el currículum relacionats amb les tasques de col·laboració: ampli coneixement de la UdL, experiència en activitats relaciones amb l’atenció al públic. També es tindrà en compte el fet d’haver participat en activitats d’informació i atenció a l’estudiantat
 • Es podrà convocar, si es considera necessari, una entrevista. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 • Per a la selecció de les beques es tindrà en compte que estiguin representades les diferents titulacions de l'EPS
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per president: Francesc Giné de Sola, Secretari: Margarita Moltó Aribau, Vocals: Magda Valls Marsal i Cristian Solé Cutrona, que es reunirà abans del 21 de gener del 2015.
 2. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública el 22 de gener de 2015 en la Secretaria Acadèmica de l’Escola Politècnica Superior i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 3. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.
 4. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 5. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 6. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 7. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 8. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.