Convocatòria de beca de col·laboració específica "Suport a la Promoció dels Ensenyaments de l'EPS" curs 2016-2017

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA PER DONAR SUPORT A LA PROMOCIÓ DELS ENSENYAMENTS EPS-UDL 2017

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Afers Estudiantils i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 (una) beca de col·laboració específica per donar suport a la promoció dels ensenyaments EPS-UDL.

 

Característiques

 1. La dedicació horària serà de 15 hores setmanals durant el període comprès de l'1 de febrer al 30 de juny de 2017.
 2. La dotació econòmica total serà de 1.875,00 €  (375,00 €/mes, a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1504 i al projecte O824.

Bases

 1. Els aspirants han de ser estudiants de l'EPS en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en l'EPS, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a l'EPS o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els csos, estar matriculat a l'EPS durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport a la a la direcció de l'Escola  Politècnica Superior de la UdL en les activitats de promoció dels ensenyaments del Centre, en la preparació de tallers relacionats amb els estudis de l'Escola destinats a millorar l'atractiu i la percepció social de l'enginyeria i l'arquitectura i en assistir a l'equip de direcció en les visites que el Centre realitza als diferents Instituts de Secundaria i CFGS per la promoció de les titulacions de l'Escola.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat/da  a les directrius del seu tutor i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 27 de gener de 2017.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
  • Fotocòpia de la matrícula a la Univesitat de Lleida del curs actual.
  • Expedient acadèmic personal dels estudis en curs, on hi consta la nota mitjana ponderada.
  • Breu currículum on s’especifiqui la formació, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
  • Els sol·licitants més grans de 28 anys hauran de presentar el comprovant de l'assegurança voluntària.
 6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'asseguança d'accidents voluntària.
 7. Els criteris de selecció es basen en:
  • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
  • Currículum on s'especifiqui la formació i l'experiència en activitats d'informació i assessorament a l'estudiantat que s'hagin dut a terme a la UdL i els documents acreditatius corresponents.
  • Coneixement dels materials i equipaments dels diferents laboratoris de l'EPS.
  • Grau de coneixement de les pràctiques de laboratori de l'EPS.
  • Es podrà convocar, si es considera necessari , una entrevista. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada pel tutor de la beca i dos representants de la direcció de l'EPS, que es reunirà en el termini màxim de 1 dies a comptar des de l'endemà de l'últim dia de presentació de sol·licituds.
 9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 30 de gener de 2017 en la web de l’Escola Politècnica Superior apartat beques de col·laboració  i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Afers Estudiantils la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Universitat.
 11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils.
 13. És competència del Vicerectorat d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.