Convocatòria de beca de col·laboració específica "Suport al Professorat Laboratori de Materials i Edificació de l'EPS". Curs 2016-2017

ANNEX II

 

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Afers Estudiantils i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l'Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 beca de col·laboració específica per donar suport al professorat del laboratori de Materials i Edificació de l’EPS. Projecte X15022 i 0000 orgànica 1504.

Característiques

 1. La dedicació horària serà de 5 hores setmanals, entre els dies de l’1 de novembre de 2016 al 30 de juny de 2017.
 2. La dotació econòmica la beca serà de 1.000,00 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al projecte X15022 i 0000 de l'orgànica 1504.

 

Bases

 

 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s’imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.

 

 1. La tasca consistirà en donar suport al professorat del laboratori de Materials i Edificació de l’EPS per confeccionar un inventari i un protocol d’us de les màquines que s’hi ubiquen. Donar recolzament al professorat de l’EPS en la preparació de tallers relacionats amb els estudis de l’Escola destinats a millorar l’atractiu i la preparació social de l’enginyeria i l’arquitectura.

 

 1. El becari o becària, pel que fa a la tasca exposada anteriorment, rebrà la formació necessària per portar-la a terme, estarà supeditat/da a les directrius del tutor el professor Josep Ramon Castro Chicot i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
 2. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s'haurà de presentar i registrar a la secretaria de direcció de l'Escola Politècnica Superior, despatx 0.15. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 24 d’octubre de 2016.

 

 1. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
 • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris realitzats.
 • Currículum on s'especifica la formació i l'experiència, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
 • Certificat idioma anglès.
 • Els sol·licitants més grans de 28 anys hauran de presentar el comprovant de l'assegurança voluntària.

 

 1. Els sol·licitants que no gaudeixin de l’assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se’ls concedeixi la beca, l’assegurança d’accidents voluntària.

 

 1. Els criteris de selecció es basen en:
 • Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.
 • Titulació oficial, certificat anglès B2 o C1.
 • Que estigui matriculat a l’assignatura de Materials II del Grau en Arquitectura Tècnica de l’EPS curs 2016/17.
 • Si el tribunal de selecció ho creu convenient es podrà convocar una entrevista personal.

 

 1. L'examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representats de la Direcció de l'Escola, el director que actuarà com a president, 2 vocals i 1 secretari, que es reunirà en el termini de 5 dies a comptar, des de l'endemà de l'últim dia de presentació de les sol·licituds.
 2. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del dia 25 d’octubre de 2016 en la web de l'Escola Politècnica Superior, apartat beques de col·laboració i serà tramés al Servei d'Informació i Atenció Universitària de la UdL.
 3. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s'han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d'Estudiants.
 4. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils podrà revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 5. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils.
 6. És competència de la Vicerectora d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 7. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 8. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.