Convocatòria de beca de col·laboració específica "Suport al Programa d'Internacionalització de pràctiques per a l'Estudiantat" Curs 2016-2017

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA "Suport programa d'Internacionalització de pràctiques per a l'estudiantat UdL" Curs 2016-2017

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Afers Estudiantils i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Afers Estudiantils del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior - Programa IAESTE, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 beca de col·laboració específica del projecte Suport al programa d'Intermacionalització de pràctiques per a l'estudiantat UdL curs 2016-2017.

 

Característiques

 1. La dedicació horària serà de 10 hores setmanals, durant el període de l'1 de novembre de 2016 al 31 de gener de 2017 i l'horari s'establirà d'acord amb l'estudiant.
 2. La dotació econòmica total serà de 855,72 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos VEPFC i VRIC ( 1001  / 0901 ).

  Bases

 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en régim d'ensenyament oficial durant el curs 2016-2017 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en l'assessorament i informació als estudiants de la UdL, difussió del programa IAESTE dins de la UdL, suport a les relacions entre IAESTE i les empreses de Lleida, col·laboració en la preparació de documentació dels estudiants de la UdL i altres tasques del LC IAESTE Lleida.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat  a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a la unitat  convocant de la beca. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 24 d'octubre de 2016.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Currículum normalitzat on s’especifiqui la formació, el mèrits i l’experiència en relació amb els mèrits sol·licitats i documents acreditatius corresponents.
  • La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la  convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiant o estudianta per accedir al seu expedients acadèmic.
 6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'asseguança d'accidents voluntària.
 7. Els criteris de selecció es basen en:
  • Ser membre actiu de IAESTE.
  • Coneixements de Wordpress.
  • Valoració del currículum.  (No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per Cristian Solé (EPS), M. Jesús Gómez (FDE), Cristian Vega (ETSEA) i un estudiant d'IAESTE, que es reunirà en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de l'ultim dia de presentació de sol·licituds.
 9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 25 de novembre de 2016 per part de la unitat convocant i del Servei d'Informació i Atenció Universitària.
 10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir  de la beca, s'han de comunicar inmediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d'Estudiantats.
 11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils.
 13. És competència del Vicerectorat d’Estudiantats l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantats de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.