Convocatòria de la beca de col·laboració específica "World Wide EPS Meeging" Escola Politècnica Superior UdL 2016

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Afers Estudiantils i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l'Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 beca de col·laboració específica per gestionar la II jornada World Wide EPS Meeting. Projecte X15022, orgànica 1504.

Característiques

1. La dedicació horària serà de 15 hores setmanals, entre els dies 16 de setembre al 21 de novembre  de 2016.

2. La dotació econòmica de cada beca serà de 825,00 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al projecte X15022 de l'orgànica 1504. 

Bases

1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 i tenir un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat  ala UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i en tots els casos , estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.

2. La tasca consistirà en donar suport a la II Jornada World Wide EPS Meeting 1016: Punt d'informació, assessorament, guia de grups i preparatius previs.

3. El becari o becària, pel que fa a la tasca exposada anteriorment, rebrà la formació necessària per portar-la a terme, estarà supeditat/da a les directrius del tutor el professor Cristian Solé Cutrona i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
 
4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s'haurà de presentar i registrar a la secretaria de direcció de l'Escola Politècnica Superior, despatx 0.15. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 13 de setembre de 2016.

5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
   • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris realitzats.
   • Currículum on s'especifica la formació i l'experiència, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
   • Certificat idioma anglés.
   • Document acreditatiu de l'estada o petició de mobilitat UdL.
   • Els sol·licitants més grans de 28 anys hauran de presentar el comprovant de l'assegurança voluntària.

     

6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l’assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se’ls concedeixi la beca, l’assegurança d’accidents voluntària.
 
7. Els criteri de selecció es basen en:
   • Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.
   • Participació en activitats d'informació i assessorament a l'estudiantat que s'hagin dut a terme a la UdL. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
   • Titulació oficial, certificat anglés B2 o B1
   • Que hagi estat estudiant de mobilitat UdL o que ho hagi demanat durant el curs 2015-2016.
   • Que pugui demostrar participació en activitats de mobilitat o de caire internacional.
   • Si el tribunal de selecció ho creu convenient es podrà convocar una entrevista personal.
 

8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representats de la Direcció de l'Escola, el director que actuarà com a president, 2 vocals i 1 secretari, que es reunirà en el termini de 5 dies a comptar, des de l'endemà de l'últim dia de presentació de les sol·licituds.

9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del dia 14 de setembre de 2016 en la web de l'Escola Politècnica Superior, apartat beques de col·laboració i en el taulell d'anuncis del servei d'Extensió Universitaria de la UdL.  

10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s'han de comunicar inmediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d'Estudiants.

11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.

12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils.

13. És competència del Vicerectorat d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.

14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.

15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.