Convocatòria d'una beca de col·laboració específica associada al programa de suport al professorat en activitats acadèmiques dirigides per a la millora de la docència als Graus de l'Escola Politècnica Superior de la UdL. EPS-2

CONVOCATÒRIA D'UNA BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA AL PROGRAMA DE SUPORT AL PROFESSORAT EN ACTIVITATS ACADÈMIQUES DIRIGIDES PER A LA MILORA DE LA DOCÈNCIA ALS GRAUS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. Curs 2014-2015

 

 1.       FINALITAT

La Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa, en el seu article 102 incorpora una disposició addicional, la tretzena a la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la qual estableix que, per millorar el desplegament de l’espai europeu d’educació superior, cada universitat ha d’establir la manera com el personal acadèmic i els investigadors en formació poden participar en les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

 1.       OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

L’objecte d’aquesta convocatòria consisteix en l’atorgament d'una beca perquè la persona beneficiària inici la seva formació en l’àmbit acadèmic i contribueixi al procés de millora de la docència als estudis de grau, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Es convoquen les beques següents:

 

Codi beca : EPS -2

Assignatura/es: Estructura de Computadors 1 – GEI i Electrònica Digital - GEEIA

Hores de dedicació: 75 H

 

Les tasques que han de dur a terme les persones beneficiàries fan referència a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat, que s’engloben entorn a: 

 1. Suport al professorat en la preparació i el seguiment de les activitats d’avaluació continuada.
 2. Suport a les activitats pràctiques dels grups mitjans.
 3. Altres tasques de suport a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els estudiants que en el moment de la presentació de la sol·licitud, i durant el període de durada de la beca estiguin matriculats en algun dels màsters o programes de doctorat de la UdL.

Els assistents de docència no poden gaudir de cap altra beca de col·laboració UdL o ajut pre-doctoral. Només en el cas que la persona beneficiària d’un ajut pre-doctoral tingui assignades 40 hores lectives al POA, podrà ser seleccionada com a assistent de docència.

La durada de la beca és de 3 mesos. De l’1 de desembre de 2014 fins al 28 de febrer de 2015.

La dedicació horària és de 75 h.

L’import de la beca per a la persona beneficiària es computarà a raó de 12 euros bruts/hora, als quals s’aplicarà la normativa laboral i fiscal vigent (no inclou el cost de la SS, que va a càrrec de la UdL).  

 1.       SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat que s’adjunta i s’han d’adreçar a la direcció de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Les sol·licituds s’hauran de presentar qualsevol registre de la UdL. http://www.udl.cat/serveis/registre.html

 Les sol·licituds s’han d’acompanyar de:

 • ·         Currículum de la persona candidata on s’especifiqui la formació i experiència, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.
 • ·         Expedient acadèmic del grau i del màster.
 • ·         Còpia de la matricula del màster o del programa de doctorat.

El termini de presentació de les sol·licituds, finalitza el dia 25 de novembre de 2014.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització per part de l’estudiant d’obtenir i contrastar les dades necessàries amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria.

 1.       CRITERIS DE VALORACIÓ

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es reunirà una comissió d’avaluació. La comissió estarà presidida pel director de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, i en formaran part un màxim de 4 vocals.

Els requisits i mèrits que es consideraran en la selecció seran l’expedient acadèmic,  l’adequació de la persona candidata al perfil de les tasques a realitzar i adequació als requeriments de la convocatòria.

La comissió d’avaluació té la facultat de resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant el transcurs d’aquesta convocatòria fins a la resolució de la mateixa.

La comissió d’avaluació pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat atorgades.

 1.       RESOLUCIÓ

El termini màxim de resolució de la present convocatòria és de 7 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

La resolució de concessió de la beca es notificarà mitjançant la seva publicació a la Web de l’Escola Politècnica Superior.

Les persones beneficiàries de la beca hauran de formalitzar l’acceptació de la mateixa, mitjançant un document normalitzat, que hauran de presentar a la Secretaria del Centre, abans del dia 28 de novembre de 2014. Aquest document  haurà d’incorporar la informació referent al període de durada de la beca i a les hores de dedicació de la persona beneficiària, en funció de la beca concedida.

Juntament amb el document d’acceptació, la persona beneficiària haura de presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI/NI
 • Fotocòpia del número d’ afiliació a la Seguretat Social (si no es disposa d’aquest número s'haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social (carrer Salmerón, 14-16 de Lleida). 
 • Fotocòpia de la llibreta d’estalvis / compte corrent – primer full on s’indiquen les dades bancàries i titulars del compte.

La condició de persona beneficiària s’obté en el moment de l’acceptació de la beca. S’entén que renuncien tàcitament a la beca les persones que no hagin presentat el document d’acceptació i la documentació sol·licitada en els terminis i condicions especificades en la present convocatòria.

 1.       RENÚNCIES

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial per part de les persones beneficiàries o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions esmentades, i dins dels terminis previstos en aquesta convocatòria, el director de l’Escola Politècnica pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva.

 1.       PAGAMENT

El pagament de la beca es farà mensualment, un cop vençut el mes.