Bases Premi Alumni EPS

BASES PREMIS ALUMNI EPS

 

  1. PRELIMINAR

 

Article 1. - Definició dels Premis ALUMNI EPS

Els Premis ALUMNI EPS, organitzats per la secció Alumni EPS (AEPS) de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL (ALUMNI UdL) tindran caràcter anual i pretenen premiar el treball dels professionals, antics alumnes de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), dedicats a l’enginyeria en les seves diferents branques i l’arquitectura tècnica, que exerceixin la seva activitat d'acord amb la ètica professional, així com a aquelles persones o equips de persones que col·laborin a la consolidació i desenvolupament del sector de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica.

 

Article 2. - Categories

 

Els Premis ALUMNI EPS consten de les següents categories:

- Premi ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional

- Premi ALUMNI EPS a l’Emprenedoria

 

Són aplicables les presents bases a totes elles.

 

 

  1. PREMI ALUMNI EPS A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I PREMI ALUMNI EPS A LA EMPRENEDORIA

 

Article 3. - Objecte

 

Els Premis s’atorgaran anualment per part de l’EPS-ALUMNI UdL a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria tenen per objecte reconèixer les trajectòries professionals d’enginyers i arquitectes tècnics, antics alumnes de l’Escola, que han desenvolupat, de forma excel·lent i ètica, la seva activitat, en les diferents branques de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica.

 

Article 4. - Requisits dels candidats

 

Les persones participants han de complir un requisit general: ésser antic alumne de l’EPS de la UdL.

 

Així mateix, aquests antics alumnes hauran de ser professionals, de reconegut prestigi, que hagin dedicat, principalment, la seva carrera professional a l’enginyeria i/o l’arquitectura tècnica.

 

Els candidats al Premi en aquesta categoria es podran presentar de forma particular, a proposta de qualsevol membre d’Alumni EPS o bé per recomanació del Consell Assessor d’Alumni EPS.

 

Article 5. - El jurat

 

El jurat que tindrà com a funció vetllar pel bon funcionament del procés, així com avaluar la idoneïtat dels aspirants presentats als Premis ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria.

 

El jurat estarà compost per un nombre no inferior a cinc (5) membres d’acord a la següent representació:

 

-          3 membres de Consell Assessor d’Alumni EPS que no participin de forma directa com a candidats al Premi

-          1 membre de l’equip de Direcció de l’Escola Politècnica Superior.

-          1 membre de la Junta directiva de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL. (Alumni UdL).

 

Article 6. – Presentació de candidats

 

La documentació per poder prendre part als Premis ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria la podeu trobar en el següent enllaç [Document].

Aquesta documentació serà pública a la web de l’EPS http://www.eps.udl.cat i consistirà en una breu presentació laboral del candidat al Premi que acrediti la seva trajectòria professional i els mèrits com a emprenedors.

 

Aquesta documentació es presentarà per correu electrònic a l’adreça info@eps.udl.cat en el període que s’informarà oportunament.

 

El jurat establirà el període per presentar candidatures que no podrà ser inferior a deu (10) dies naturals i ho farà públic mitjançant la web de l’EPS.

 

Abans de prendre la seva decisió, el Jurat podrà demanar informacions addicionals al candidat.

 

Els candidats no guardonats en edicions anteriors podran tornar a ser candidats en properes edicions.

 

Es pot declarar el premi desert, ,en una o ambdós categories, si cap proposta resulta prou satisfactòria.

 

Article 7. – Procés d’avaluació i Selecció definitiva dels candidats

 

El procés d'avaluació de candidatures contempla les següents fases:

 

1. Anàlisi preliminar i preselecció de candidatures:

 

Un cop finalitzat el període de recepció de candidatures als Premis ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria s’iniciarà una fase d'anàlisi i avaluació per part del jurat a fi i efecte de verificar que els candidats compleixen els requeriments de la convocatòria.

 

2. Presentació de les candidatures definitives seleccionades:

 

L’Escola Politècnica Superior farà públiques les candidatures seleccionades per cadascun dels premis mitjançant el seu lloc web (http://www.eps.udl.cat) i les seves xarxes socials (Facebook i Twitter) a partir del termini establert pel jurat que s’informarà oportunament.

 

3.Procés d’elecció dels guanyadors

 

Els guanyadors dels respectius Premis a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria es determinaran en votació directa del jurat i, posteriorment, es procedirà a la publicació en el lloc web (http://www.eps.udl.cat) i en qualsevol altre mitjà de comunicació que l’EPS cregui convenient.

 

Article 8. Premis

 

Els Premis ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria tenen un caràcter bàsicament simbòlic i de reconeixement públic envers a la figura d’alguns antics alumnes de l’Escola Politècnica Superior.

 

Article 9. Lliurament dels premis

 

El lliurament dels premis es realitzarà en el marc de la celebració de l’edició anual del Sopar d’Antics Alumnes, Professorat i PAS de l’EPS (l’hora i lloc del qual s’anunciaran oportunament).

 

Article 10. Acceptació de les bases

 

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió dels Premis ALUMNI EPS a la Trajectòria Professional i a la Emprenedoria suposa l’acceptació d’aquestes bases

 

 

Article 11. Interpretació de les bases

 

El jurat es reserva la facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.

 

Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen a que les informacions que es presentin siguin certes i originals

 

La participació en la Convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases, sense excepcions ni condicionants, així com qualsevol resolució que s'adoptés per incidències

 

 

Lleida, 20 d’octubre de 2014