Criteris de Qualificació Curricular del bloc curricular de finalització del Grau en Enginyeria Informàtica

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura

Pes Pi

Modificació pla d'estudis (2017)

Pes Pi

 

Bases de dades 6 6
Estructures de dades 6 6
Matemàtica discreta 6 6
Sistemes operatius 9 9
Algorítmica i complexitat 4,5 6
Arquitectura de computadors 6 6
Interacció persona-ordinador 6 6
Xarxes 9 9
Llenguatges, autòmats i gramàtiques 4,5 --
Administració i manteniment de sistemes i aplicacions 6 6
Aspectes legals, socials i professionals 3 6
Enginyeria de software 6 6
Intel·ligència artificial 6 6
Sistemes concurrents i paral·lels 6 6
Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de software 6 6
Sistemes i tecnologies web / Projecte web 6 6
TOTAL crèdits: 96 96

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.