Criteris de Qualificació Curricular del bloc curricular de finalització del Grau en Enginyeria Mecànica

  • Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del 1r. bloc curricular, de la manera següent:

formula
on N és el número total d’assignatures del bloc, Aiés la nota numèrica de l’assignatura i i Piés el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Ai Pes Pi
Enginyeria tèrmica I 6
Fonaments d'enginyeria elèctrica 6
Mètodes numèrics 6
Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat 6
Teoria de mecanismes 6
Automatització industrial 6
Elasticitat i resistència de materials I 6
Fonaments d'enginyeria electrònica 6
Mecànica de fluids 6
Mètodes estadístics 6
Direcció de la producció 6
Elasticitat i resistència de materials II 6
Enginyeria tèrmica II 6
Materials per a la fabricació mecànica 6
Teoria de màquines 6
Càlcul i disseny de màquines 6
Enginyeria de fluids 6
Estructures i construccions industrials 6
Expressió gràfica II 6
Tecnologies de fabricació 6
Oficina tècnica 6
TOTAL crèdits: 126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

formula1

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,K, N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.