Doble Titulació Arquitectura Tècnica - Civil Engineering

Denominació

Doble Titulació Grau Arquitectura Tècnica - Bachelor of Civil Engineering.

Institucions participants

Jaume II, 69
25001 - Lleida, Catalunya  Espanya
Tel: (+34) 973 702 700  Fax: (+34) 973 702 702   
Chr. M. Oestergaarrds Vej 4
DK - 8700 Horsens Denmark
Tel. (+54) 87 554 000

Administració de la Doble Titulació

Els contactes principals respecte del grau doble són:

 

EPS-UdL: Cristian Solé Cutrona (vicedirector@eps.udl.cat)

Sots-director i coordinador de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior.

VIA UC: Randi Warncke Nissen (rwn@via.dk)

Civil Engineering Program. Senior Lecturer and Head of International Affairs

 

Presentació

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de qualsevol de les dues universitats (Universitat de Lleida-EPS i VIA University College) d'assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d'èxit els seus futurs reptes laborals. Amb aquesta doble titulació els estudiants d'ambdues universitats tindran l'oportunitat d'estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l'altra universitat i rebre un títol d'ambdues institucions.

És conegut que els àmbits laborals dels Civil Engineers (Enginyers Civils) i dels Arquitectes Tècnics són diferents; mentre que els Enginyers Civils s’orienten més cap al desenvolupament de projectes vinculats a infraestructures i grans obres, els Arquitectes Tècnics es centren més aviat cap a l’edificació i petites obres associades al procés d’edificació. Aquest fet però, no treu que les capacitats que necessiten aprendre aquests titulats per a desenvolupar la seva feina siguin molt similars, de manera que es pot verificar que les titulacions que donen accés a aquestes dues professions comparteixen un gran número de competències, i en conseqüència les assignatures que s’imparteixen solen ser molt similars en un gran percentatge de la titulació.

 

Itineraris a cursar

La Doble Titulació distingeix dos itineraris diferents en funció de si el candidat encara no ha finalitzat els seus estudis en la institució d’origen o bé si el candidat ja s’ha graduat en la institució d’origen.


ESTUDIANTS ACTUALS (a través de programa de mobilitat)


1. De VIA UC a UdL. Estudiants d'Enginyeria Civil

Per tal d’obtenir el grau espanyol d’Arquitectura Tècnica de la UdL, l’estudiant de VIA UC ha de completar el següent paquet de d’intercanvi de la UdL:

  • 30 ECTS (5 assignatures de 6 ECTS).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet a VIA UC).
  • 15 ECTS de projecte final a la UdL.

Si una vegada acabada l’estada a la UdL, l’estudiant encara no té els 240 ECTS, no podrà obtenir el títol de la UdL. A tal efecte, l’estudiant haurà de cursar els crèdits que li resten fins 240 ECTS a VIA UC.

Si l’estudiant ve a través del programa Erasmus, no haurà de pagar cap cost referent a la matriculació a la UdL.

2. De UdL a VIA UC. Estudiants d'Arquitectura Tècnica

Per tal d'obtenir el grau danès d'Enginyeria Civil de VIA UC, l'estudiant de la UdL ha de realitzar obligatòriament tot el currículum acadèmic fixat pel pla d’estudis de la UdL excepte les pràctiques en empresa que les pots fer en qualsevol de les dos institucions i el projecte final de grau, fet que significa una quantitat total de 210 ECTS (225 ECTS si es fan les PTE en la UdL) a cursar en la UdL. En la VIA UC l’estudiant haurà de cursar:

  • 60 ECTS (incloent-hi el projecte final).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet en la UdL).

Donat el fet que els estudiants poden venir a través del programa Erasmus, una vegada el projecte estigui acabat i avaluat a la VIA UC, aquest serà reconegut per part de la UdL i també s’obtindrà el grau de la UdL.

El projecte final de grau serà aprovat per ambdues institucions i sempre s’ha de completar al darrer semestre.


GRADUATS

Aquesta opció està enfocada a les persones ja graduades en la seva universitat respectiva per tal de permetre obtenir el doble grau (DD) entre VIA UC i la UdL.


1. De VIA UC a UdL

Per tal d’obtenir el grau espanyol d’Arquitectura Tècnica de la UdL, el candidat graduat a la VIA UC ha de completar el següent paquet d’intercanvi de la UdL:

  • 30 ECTS (5 assignatures de 6 ECTS).
  • 15 ECTS de pràctiques en empresa.
  • 15 ECTS de projecte final a la UdL.

Els estudiants que s’acollin a aquesta opció hauran de pagar les taxes de matricula fixades per la UdL.


2. D
e UdL a VIA UC

Per tal d'obtenir el grau danès d’Enginyeria Civil de VIA UC, el candidat graduat de la UdL ha de completar el programa següent:

  • 60 ECTS (incloent-hi el projecte final).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat (Erasmus+) es regiran pels criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.

Els graduats que vulguin cursar la Doble Titulació s'han d'adreçar directament a VIA UC i cercar informació a l'apartat de Transfer Student  de la pròpia universitat danesa.

 

Drets i deures dels estudiants

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

 

Emissió i lliurament de títols

La institució d’acollida emetrà el títol en qüestió quan hagi rebut tota la documentació de la institució d’origen demostrant que els estudiants en qüestió han superat totes les assignatures fixades pel pla d’estudis de la institució d’origen (240 ECTS), i els estudiants han superat tots els cursos en la universitat d’acollida. Els títols seran entregats personalment als estudiants en la institució d’acollida, i les còpies seran enviades a la institució d’origen.

En el cas del títol espanyol, els estudiants danesos seran informats que hauran de pagar la taxa fixada pel Govern Espanyol per emetre el certificat.