Format de presentació del treball final de màster (TFM) - Màster en Interacció Persona-Ordinador

Màster en Interacció Persona-Ordinador

 •  S’han de registrar 5 còpies del TFM a la Secretaria de l'EPS:
  • Tres de les còpies han d’estar en paper i enquadernades en el format que va aprovar la Junta d’Escola de l’EPS: amb tapa dura i anella d’espiral (ni grapat ni cosit).
  • Les altres dues còpies han d’estar en format electrònic en dos CD:
   • CD1: Inclourà els arxius del TFC en format pdf. Si un document porta associats altres fitxers, com per exemple el codi font d’un programa, aquests s’han d’incloure en algun dels següents formats de compressió: tgz, zip o rar. La mida dels fitxers sempre haurà de ser inferior a 10 MB, podent-hi haver tants fitxers com faci falta.
   • CD2: Ha de contenir tots els arxius fets per l’estudiant durant la preparació del TFC, en el format en el qual han estat
    elaborats originalment.
    Cadascun del CD ha de portar una funda en la qual s’indiqui el format de l’arxiu o arxius que conté.
 • El color de les tapes ha de ser blanc. Si el treball té més d'un volum enquadernat, s’haurà de posar dins d’una caixa de projectes de cartró, que ha de ser del mateix color que les tapes.

   
 • Les còpies enquadernades seran retornades a l’estudiant perquè les entregui als membres del Tribunal. També se li retornarà el CD2 perquè l’entregui al director del treball. El CD1 es quedarà a la Secretaria per a la seva possible consulta fins al dia de la lectura del TFC, després, prèvia autorització de l’estudiant, es trametrà al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RECERCAT: http://www.recercat.net/), a través de la Biblioteca.
 • A la tapa i a la primera pàgina de les còpies enquadernades i a la funda de cadascun dels CD s'hi han de fer constar les següents dades:
 

Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior
Màster en Interacció Persona-Ordinador

 


Treball de final de màster

Títol del treball

 
 
Autor/a: Nom de l'estudiant
Director/s: Nom del/s director/s del treball de final de màster
Mes i any de presentació del treball