Format presentació del treball final de màster (TFM) - Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria

Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria

 •  S’han de registrar 5 còpies del TFM a la Secretaria de l'EPS:
  • Tres de les còpies han d’estar en paper i enquadernades en el format que va aprovar la Junta d’Escola de l’EPS: amb tapa dura i anella d’espiral (ni grapat ni cosit).
  • Les altres dues còpies han d’estar en format electrònic en dos CD, que han de contenir:
   • Un subdirectori amb tots els arxius fets per l’estudiant durant la preparació del treball, en el format en el qual han estat elaborats originalment.
   • Un segon subdirectori, anomenat RECERCAT, que inclourà el document final en format PDF. Si aquest document porta associats més d’un fitxer, aquests s’han d’incloure en algun dels següents formats de compressió: tgz, zip o rar. Hi pot haver tants fitxers com faci falta, però la mida de cadascun ha de ser inferior a 10 MB.
    Cada CD ha de portar una funda on constaran les mateixes dades que a la tapa de les còpies en paper del treball.
 • El color de les tapes ha de ser negre. Si el treball té més d'un volum enquadernat, s’haurà de posar dins d’una caixa de projectes de cartró, que ha de ser del mateix color que les tapes.

   
 • Les còpies enquadernades seran retornades a l’estudiant perquè les entregui als membres del Tribunal. També se li retornarà un CD perquè l’entregui al director del treball. L’altre CD es quedarà a la Secretaria per a la seva possible consulta fins al dia de la lectura del TFM. Després, si el tribunal ho considera convenient i prèvia autorització de l’estudiant, es trametrà al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RECERCAT: http://www.recercat.net/) a través de la Biblioteca.
 • A la tapa i a la primera pàgina de les còpies enquadernades i a la funda de cadascun dels CD s'hi han de fer constar les següents dades:
 

Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior
Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria

 


Treball de final de màster

Títol del treball

 
 
Autor/a: Nom de l'estudiant
Director/s: Nom del/s director/s del treball de final de màster
Mes i any de presentació del treball