Normativa de Qualificació Curricular

(Modificació aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016)

 

1. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa s’aplicarà als estudiants que cursin alguna de les titulacions de grau que s’imparteixin a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

2. Objectius

La qualificació curricular ha de donar una informació del nivell de coneixements assolits per l'estudiant, basada en criteris globals i de compensació; així mateix, ha de servir per determinar si un estudiant podrà acabar els estudis en un temps raonable.

Hi haurà un Bloc Curricular d’Inici, que inclourà totes les assignatures del primer curs, i un Bloc Curricular de Finalització per a les assignatures de segon, tercer i quart cursos, que no inclourà les assignatures optatives i d’especialitat, ni les pràctiques en empresa, ni el projecte de final de grau.

3. Comissió de Qualificació Curricular del Bloc d’Inici

En el cas del Bloc d’Inici es crearà una Comissió de Qualificació Curricular per a cada titulació. Aquesta Comissió estarà integrada per:

 • El cap d'Estudis de la titulació corresponent, que la presideix.
 • Tot el professorat que imparteixi docència a les assignatures incloses en el bloc.
 • La cap del Negociat de Gestió Acadèmica de l'EPS, amb veu però sense vot.
 • Dos estudiants de la titulació que estiguin matriculats d’assignatures del tercer o quart curs, amb veu però sense vot.

La Comissió de Qualificació Curricular del Bloc té les tasques següents:

 • Qualificar el bloc curricular de cada estudiant, aplicant els criteris aprovats en aquesta Normativa, i valorant el nivell de formació adquirit per cada estudiant, extret a partir de l'anàlisi del conjunt d'assignatures que integren el bloc curricular.
 • Establir quins estudiants superen el bloc curricular i quina és la nota que haurà de constar a l'acta i a l'expedient de cada estudiant.
 • Elaborar un informe amb els resultats de l’avaluació curricular, perquè el signi el director del Centre.

4. Qualificació Curricular del Bloc de Finalització

La Qualificació Curricular d’aquest bloc serà la que resulti d’aplicar els criteris aprovats a la Normativa.

Els estudiants que compleixin les condicions aprovades als Criteris d’Avaluació Curricular, podran fer una sol·licitud adreçada al director del Centre perquè se’ls hi faci la compensació de l’assignatura o assignatures que corresponguin.

5. Aplicació de la Qualificació Curricular

La Qualificació Curricular s’aplicarà als estudiants dels blocs curriculars de les titulacions de grau de la següent manera:

 • Per tal de poder realitzar correctament l’Avaluació Curricular als estudiants, per matricular-se de qualsevol assignatura és condició necessària matricular-se de totes les assignatures pendents que pertanyen a cursos anteriors al pla d’estudis.
 • La qualificació del bloc curricular d’inici es realitzarà al juliol, aplicant els criteris aprovats en aquesta Normativa, per a tots els estudiants hagin cursat totes les assignatures del bloc.
 • La qualificació del bloc curricular de finalització es realitzarà al juliol, aplicant els criteris aprovats en aquesta Normativa, per a tots els estudiants que, havent cursat totes les assignatures del bloc, ho hagin sol·licitat.
 • Les notes que es faran servir per fer la qualificació curricular seran, segons el cas:
  • les obtingudes en aquell curs;
  • les aprovades en cursos anteriors.
 • Per aplicar els criteris de qualificació curricular s’empraran les notes numèriques que hi ha a l’expedient de l’estudiant. En cas de no tenir nota numèrica el criteri serà el següent:
 • Assignatures amb un No Presentat: nota numèrica 0.
 • Assignatures reconegudes d’una altra titulació, si no tenen nota numèrica a l'expedient:

–        Aprovat: nota numèrica 5,5

–        Notable: nota numèrica 7,5

–        Excel·lent: nota numèrica 9

–        Matrícula d'Honor: nota numèrica 10

 • En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.
 • En un termini de 10 dies des de la data de publicació de l’acta de qualificació curricular, els estudiants del Bloc d’Inici que ho desitgin podran renunciar a la compensació de les assignatures presentant una sol·licitud adreçada al director de l’EPS.

6. Criteris de qualificació curricular.

Els criteris que es faran servir per fer la qualificació curricular dels Blocs Curriculars de l’EPS seran:

 

 • Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

Formula per calcular la nota mitjana podnerada del bloc curricular d'inici
on N és el número total d’assignatures del bloc, l’índex i denota cada assignatura del Bloc Curricular, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i , Pi és el número de crèdits de l’assignatura i, i T és el nombre total de crèdits del Bloc Curricular.

 

 • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats , és a dir,

Formula per calcular la suma dels cre`dits no superats
L’estudiant supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

 • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
 • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

Sempre que la nota mitjana ponderada de l’estudiant no sigui inferior en més d’un 5% a la fixada en aquest document, la Comissió d’Avaluació Curricular del Bloc d’Inici podrà compensar alguna assignatura que no estigui dins d’aquests criteris, atenent a la mitjana de l’estudiant en relació a la mitjana de la resta d’estudiants de la promoció, sempre que l’estudiant hagi mostrat implicació i participació significatives en el seguiment de les assignatures.

Els criteris d’avaluació curricular seran els mateixos des que un estudiant comença el bloc curricular fins que l’acaba.

7. Notes de les assignatures compensades i nota del bloc curricular

 • Per a les assignatures compensades, tant a les actes com a l'expedient de l'estudiant, hi constarà una nota numèrica de 5, acompanyada de la nota descriptiva APROVAT.
 • La nota global de bloc curricular serà: NO SUPERAT, SUPERAT o COMPENSAT, segons si l'estudiant no ha superat encara totes les assignatures del bloc curricular, les ha superat en les convocatòries ordinàries d'examen, o se li ha compensat alguna assignatura en la Qualificació Curricular.

6. Reclamacions

 • Els estudiants del Bloc Curricular d’Inici que vulguin presentar reclamacions en relació amb la qualificació que els ha atorgat la Comissió de Qualificació Curricular del Bloc d’Inici, podran presentar al·legacions, en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’acta de qualificació curricular.
 • Els estudiants del Bloc Curricular de Finalització que vulguin presentar reclamacions en relació a la resolució a la seva sol·licitud de compensació, podran presentar recurs adreçat al rector de la UdL a comptar a partir del dia següent a la notificació de la resolució.