Normativa de Qualificació Curricular

(Modificació aprovada per la Comissió d’Estudis de 28.10.2009 i el Consell de Govern de 27.11.2009)

1. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa s’aplicarà a l’estudiantat que cursi alguna de les titulacions de primer cicle que imparteix l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 

2. Objectius

La qualificació curricular ha de donar una informació del nivell de coneixements assolits per l'estudiant, basada en criteris globals i de compensació; així mateix, ha de servir per determinar si un estudiant podrà acabar els estudis en un temps raonable.
 
Per dur a terme aquests objectius es crearà una Comissió de Qualificació Curricular per a cadascun dels blocs curriculars definits en la Normativa de permanència específica de l’EPS1. En el cas de les titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, les Comissions seran conjuntes, mentre que les Comissions per a Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica i per a Arquitectura Tècnica, seran específiques.
 

3. Comissió de Qualificació Curricular

La Comissió de Qualificació Curricular de cadascun dels blocs estarà integrada per:
 • El cap d'Estudis de l'EPS, que la presideix.
 • Tot el professorat que imparteixi docència a les assignatures del corresponent bloc.
 • La cap del Negociat de Gestió Acadèmica de l'EPS, amb veu però sense vot.
 • Dos membres de l’estudiantat que hagin superat el bloc curricular i que estiguin matriculats d'un curs superior, amb veu però sense vot. En el cas de les d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, hauran de pertànyer un a cada titulació.

La Comissió de Qualificació Curricular té les tasques següents:
 • Definir els criteris que s'han d'aplicar durant el procés d’avaluació del bloc curricular corresponent. Aquests criteris seran els mateixos des que un estudiant comença un bloc curricular fins que l’acaba.
 • Qualificar el bloc curricular de l'estudiantat, tenint en compte les notes numèriques posades pel professorat de cada assignatura i el nivell de formació adquirit per cada estudiant, extret a partir de l'anàlisi del conjunt d'assignatures que integren el bloc curricular.
 • Establir quins estudiants superen el bloc curricular i quina és la nota que haurà de constar a l'acta i a l'expedient de cada estudiant.
Les Comissions de Qualificació Curricular de primer i del segon bloc es reuniran al juliol i al setembre de cada curs amb l’objectiu de qualificar aquells estudiants que hagin cursat totes les assignatures del bloc  corresponent. Les Comissions de Qualificació Curricular de primer bloc també es reuniran al febrer sempre i quan algun estudiant, matriculat en assignatures del bloc, sol·liciti qualificació extraordinària.

4. Normativa de Qualificació Curricular


La Qualificació Curricular que s’aplicarà als estudiants de 1r. i 2n. bloc curricular de les titulacions de primer cicle es regirà per la normativa següent:
 • La Comissió de Qualificació Curricular de cada bloc fixarà, a l’inici de cada curs, els criteris que s’aplicaran en totes les qualificacions curriculars a què tenen dret els estudiants matriculats per primer cop aquell curs.
 • La qualificació curricular del 1r. bloc es realitzarà al juliol i al setembre de cadascun dels anys que permet la Normativa de Permanència de l’EPS. L’estudiantat repetidor de primer bloc podrà sol·licitar qualificació curricular extraordinària al febrer; en aquest cas haurà de renunciar a la qualificació curricular del juliol.
 • La qualificació curricular del 2n. bloc es realitzarà al juliol i al setembre de cadascun dels anys que permet la Normativa de Permanència de l'EPS.
 • En la primera convocatòria del primer any que l’estudiant estigui matriculat del bloc, les notes que es faran servir per fer la qualificació curricular seran les obtingudes en aquella mateixa convocatòria.
 • En la primera convocatòria del segon any (o d’anys posteriors, si escau), les notes que es faran servir per a fer la qualificació curricular, segons el cas:
  • les obtingudes en aquella mateixa convocatòria;
  • les aprovades en convocatòries anteriors.
 • En les assignatures suspeses i qualificades amb una nota igual o superior a 4 i inferior a 5, en la primera convocatòria del curs, l’estudiant podrà optar per guardar-les per la següent convocatòria per ser compensades, o bé tornar-se a presentar per obtenir una millor qualificació.
 • Si un estudiant es torna a examinar d’una assignatura, el resultat obtingut en l’última convocatòria que s’hagi presentat serà el que li constarà en la qualificació curricular.
 • Totes les assignatures que hagin estat qualificades amb una nota inferior a 4 s’han de tornar a avaluar.
 • En la segona convocatòria del curs, les notes que es faran servir per fer la qualificació curricular seran, segons el cas:
  • les obtingudes en aquella mateixa convocatòria;
  • les suspeses i qualificades amb una nota igual o superior a 4 i inferior a 5, a l’anterior convocatòria, que l’estudiant hagi optat per guardar per ser compensades;
  • les aprovades en convocatòries anteriors.
 • Els estudiants que ho desitgin, en un termini de 10 dies des de la data de publicació de l’acta de qualificació curricular, podran renunciar a la compensació de les assignatures presentant una sol·licitud adreçada al director de l’EPS.
 • Per aplicar els criteris de qualificació curricular s’empraran les notes numèriques que hi ha a l’expedient de l’estudiant. En cas de no tenir nota numèrica el criteri serà el següent:
  • Assignatures amb un No Presentat: nota numèrica 0.
  • Assignatures convalidades (d'una altra carrera) i adaptades (de la mateixa carrera): qualificació obtinguda al centre de procedència (1044/2003 de 1 d’agost, BOE d’11 de setembre de 2003). Si no tenen nota numèrica a l'expedient d'origen:
   • Aprovat: nota numèrica 5,5.
   • Notable: nota numèrica 7,5.
   • Excel·lent: nota numèrica 9.
   • Matrícula d'Honor: nota numèrica 10.
Aquest criteri de puntuació és el que s’empra a l’hora de calcular la nota mitjana per a la sol·licitud de beques, criteri que cada any recull el BOE corresponent.
 • Les excepcions adoptades per la Comissió de qualificació curricular no creen precedent.

5. Notes de les assignatures compensades i nota del bloc curricular

Per a les assignatures compensades, tant a l’acta com a l'expedient de l'estudiant, hi constarà una nota numèrica de 5, acompanyada de la nota descriptiva APROVAT.
La nota global de bloc curricular serà: NO SUPERAT, SUPERAT o COMPENSAT, segons si l'estudiant no ha superat encara totes les assignatures del bloc curricular, les ha superat en les convocatòries ordinàries  d'examen, o se li ha compensat alguna assignatura en la Qualificació Curricular.

Per matricular-se del segon bloc curricular s'ha d'haver aprovat el primer bloc excepte quan l’estudiant tingui un màxim de 15 crèdits no superats del primer bloc. En aquest cas podrà matricular-se de 15 crèdits del segon bloc curricular d'assignatures anuals o bé del primer quadrimestre.

6. Reclamacions

Els estudiants que vulguin presentar reclamacions en relació amb la qualificació que els ha atorgat la Comissió de Qualificació Curricular, podran presentar recurs adreçat al director de l’EPS, en un termini de 10 dies hàbils des de la data de publicació de l’acta de qualificació curricular.

Contra la resolució del director, es pot interposar recurs davant el rector de la UdL en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació d’aquesta resolució.

1 “...S’introdueix el concepte de qualificació curricular, que considera de forma global la formació que aconsegueix l’estudiant en uns determinats blocs d’assignatures troncals/obligatòries. Hi haurà un bloc curricular per al primer curs i un altre per al segon curs....”. Normativa de permanència de l’EPS, establerta a l’article 7 del Títol Segon de les Normes de permanència de la Universitat de Lleida (Aprovades pel Consell Social de la UdL el dia 26 de juliol de 2005).