Normativa de les Pràctiques tutelades en Empresa

(Aprovada en Comissió d’Estudis de 29/02/2008)

Les Pràctiques tutelades en empresa (PTE) són una assignatura obligatòria inclosa en el  pla d’estudis de les titulacions d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (ETIM) i d’Arquitectura Tècnica (AT). També s’ofereix com a assignatura optativa  a la titulació d’Enginyeria en Informàtica (EI).

Les PTE tenen una càrrega lectiva de 15 crèdits en el cas de les assignatures obligatòries a ETIM i AT. En el cas de l’assignatura optativa d’EI, pot tenir una càrrega lectiva de 6 o de 12 crèdits.

L’equivalència és de 24 hores de pràctica per cada crèdit.
 

Organització temporal i calendari de les PTE

Es realitzaran en una sola empresa durant un període que s’adaptarà a un dels calendaris següents:
  • 4 hores diàries durant quatre mesos
  • 8 hores diàries durant dos mesos. Opció pensada especialment pels estudiants que vulguin realitzar les pràctiques durant els mesos d’estiu.
  • 4 hores diàries durant 2 mesos (només en el cas de l’assignatura optativa de 6 crèdits)
fins a completar el total d’hores que té la càrrega lectiva de les diferents assignatures, segons la titulació.

L’EPS ha previst que per realitzar les pràctiques, els estudiants puguin escollir entre els següents períodes:
  • De forma intensiva durant l’estiu.
  • Durant el segon quadrimestre de 3r curs per a AT.
  • Durant el primer quadrimestre de 3r curs per a ETIM
Per fer possible el procés d’adaptació i integració a l’empresa no es contemplen, en cap cas, períodes de pràctiques inferiors a dos mesos.
 
En tots els casos, el període de realització de les PTE haurà d’acabar abans del 15 de setembre del curs acadèmic en que s’han matriculat.
  

Forma d'accés dels estudiants a les PTE

L’estudiant d’ETIM podrà matricular les PTE un cop tingui superats 12 crèdits entre les assignatures troncals i les obligatòries del segon bloc curricular de la titulació. Si l’estudiant no ha contractat, durant el mateix curs, l’assegurança d’accidents que ofereix la UdL als seus estudiants, l’haurà de contractar quan faci la matrícula de les PTE.  
Anualment l'Escola publicarà la Guia d'empreses en les quals es poden realitzar les pràctiques. Abans de l’inici de les pràctiques, les empreses hauran de signar un Conveni amb la Universitat de Lleida.

L’estudiant es podrà matricular en dos períodes durant el curs:
  • Estudiants d’ETIM que han superat 12 crèdits amb les notes del primer quadrimestre i pensen fer les PTE en el període intensiu de l’estiu: la matrícula es farà en el termini especial de matrícula que s’obrirà al febrer.
  • Resta d’estudiants: a l’inici del curs, en el termini oficial  de matrícula.
L'adjudicació de l'empresa o la institució en la qual cada estudiant desenvoluparà les pràctiques es farà en una entrevista de l’estudiant amb el Coordinador de les PTE.

L'ordre per escollir empresa està determinat per la nota mitjana de l’expedient obtinguda fins aquell moment amb les assignatures que l’estudiant té superades, i feta tal com determini la Normativa de matrícula de la UdL vigent per al curs acadèmic en qüestió. Per als estudiants d’EI es farà servir la nota mitjana de l’expedient obtinguda en el primer cicle.

Un cop feta l’adjudicació, ja no es podrà canviar l’empresa.

Avaluació de les PTE

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents ítems:

1.- Un qüestionari fet per l'alumne on puntuarà sobre diversos aspectes referents a la realització de les seves pràctiques i de les relacions amb els diversos actors relacionats.
 
2.- Un qüestionari realitzat per l'empresa on puntuarà el tutor de l'empresa segons el seu punt de vista de la realització de les pràctiques de l'alumne.

3.- El quadern de les pràctiques realitzat per l'alumne i el vist i plau dels fulls setmanals per part del tutor de l'empresa.

4.- La presentació de les pràctiques per part de l'alumne davant d'un tribunal format per professors de la titulació i del tutor de l'empresa si s'escau.

A cadascun d’aquests apartats li correspondrà una nota entre 1 i 5 punts.

Amb la nota mitjana dels apartats anteriors, es calcularà la nota final de l’assignatura, que estarà d’acord amb el que estableix el reial decret 1125/2003 de 5 de setembre, BOE d’18 de setembre de 2003:

Denominació Interval
Suspens < 5
Aprovat 5 - 6.9
Notable 7 - 8.9
Excel·lent 9 -10
Matrícula d'honor 9 - 10

L'alumne disposarà de dues convocatòries per superar l’assignatura. Si les pràctiques es fan en el primer quadrimestre, les convocatòries seran al febrer i al setembre. Si es fan en el segon quadrimestre, les convocatòries seran al juny i al setembre. Si es fan de forma intensiva a l'estiu, les dues convocatòries seran al setembre.
 

Disposició final


Les PTE no es podran convalidar. Els casos particulars els resoldrà el director de l'EPS a sol·licitud de la persona interessada.