Guia docent MIND

MASTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

CURS 2012/13

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi                  Assignatura                                             Tipus Semestre Crèdits
14359 Administració d'empreses i estructures organitzatives OB     6         1    
14358 Construccions industrials I      OB         6       1
14350 Generació i distribució de l'energia   OB 6 1
14356 Instal·lacions elèctriques i de climatització OB 6 1
14351 Sistemes de fabricació avançats   OB 6 1
14355 Disseny de sistemes electrònics i de control OB 6 2
14352 Disseny i assaig de màquines I   OB 6 2
14354 Màquines tèrmiques i hidràuliques   OB 6 2
14353 Operacions bàsiques de processos químics OB 6 2
14360 Organització industrial I     OB 6 2
SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
14361 Organització Industrial II I 1 6
14357 Control, Certificacions i Auditories II 1 6
14362 Gestió de Projectes i de Recursos Humans III 1 6
  Optativa 3 IV 2 6
  Optativa 4 IV 2 6
14370 Treball Final de Màster V 2 18

 Optatives