Criteris Qualificació Curricular GEI-ADE

Bloc curricular d'inici GEI-ADE

 Descarregar Pdf
La doble titulaciuó de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GEIiADE) no té bloc curricular d'inici
   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEI-ADE

 Descarregar Pdf

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc,   és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i, descrits en la taula següent:

 

Codi

Assignatura

Crèdits

 

Codi

Assignatura

Crèdits

102013

Administració i manten. de sistemes i aplicac.

6

 

101314

Estadística avançada

6

102005

Àlgebra

6

 

102006

Estadística i optimització

9

102011

 

Algorítmica i complexitat **

6

 

102002

Estructura de computadors 1

6

102061

4,5

 

102003

Estructura de computadors 2

6

102019

Ampl. de bases de dades i eng. de programari

6

 

102010

Estructures de dades

6

102032

Anàlisi, modelització i disseny de SI

6

 

102008

Física

6

101327

Anàlisis dels estats econòmico-financers

6

 

101301

Fonaments de comptabilitat

6

102014

Arquitectura de computadors

6

 

101312

Fonaments de finançament empresarial

6

102034

Arquitectura dels SI

6

 

101300

Fonaments de gestió d’empreses

6

102021

 

Aspectes legals, socials i professionals **

6

 

101302

Història econòmica

6

102063

3

 

102020

Intel·ligència artificial

6

102016

Bases de dades

6

 

102017

Interacció persona-ordinador

6

101316

Comptabilitat de costos

6

 

102062

Llenguatges, autòmats i gramàtiques **

4,5

101311

Comptabilitat financera

6

 

102004

Lògica computacional

6

101321

Control de gestió i pressupostaria

6

 

101325

Marketing estratègic

6

101310

Direcció de màrqueting

6

 

102007

Matemàtica discreta

6

101326

Direcció d'operacions i logística

6

 

101318

Matemàtiques de les operacions financeres

6

101320

Direcció estratègica

6

 

101315

Organització i administració d'empreses

6

101328

Direcció financera

6

 

101305

Planificació comptable

6

102033

Direcció, organització i lideratge de project. tecn.

6

 

101322

Planificació fiscal de l'empresa

6

101324

Dret del treball

6

 

101317

Política econòmica

6

101319

Dret financer i tributari

6

 

102000

Programació 1

6

101306

Dret mercantil

6

 

102001

Programació 2

6

101329

Econometria

6

 

102022

Sistemes concurrents i paral·lels

6

101323

Economia espanyola i mundial

6

 

102023

Projecte web / Sistemes i tecnologies web

6

101307

Economia I

6

 

102012

Sistemes operatius

9

101313

Economia II

6

 

102015

Xarxes

9

102018

Enginyeria del programari

6

 

102031

Xarxes de sistemes d'informació

6

101309

English for business II

6

 

 

 

 

Total de crèdits: 333

 ** En el cas d’aquestes assignatures, modificades el curs 2017-2018, per fer el càlcul es faran servir les assignatures/crèdits que ha cursat l’estudiant, d’acord amb el seu expedient.


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017 i el 18.02.2020

   Darrera modificació: