Criteris Qualificació Curricular GEES

Bloc curricular d'inici GEES

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Ai Pes Pi
Àlgebra lineal 6
Càlcul 9
Ciència dels materials 6
Expressió gràfica 9
Física I 6
Física II 6
Fonaments d’informàtica 6
Organització d’empreses 6
Química 6
TOTAL crèdits: 60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.


 

 

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEES

 Descarregar Pdf

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc,  és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

Assignatura

Pes

Enginyeria tèrmica I

6

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

Mètodes numèrics

6

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

Teoria de mecanismes

6

Automatització industrial

6

Recursos Energètics renovables

6

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

Mecànica de fluids

6

Mètodes estadístics

6

Direcció de la producció / Organització de la producció

6

Evaluació de l'impacte ambiental

6

Enginyeria tèrmica II

6

Utilització de l'energia electrica

6

Eficiència i control energèric

6

Gestió mediambiental de les instal·lacions energètiques

6

Enginyeria de fluids

6

Sistemes elèctrics de potència

6

Emmagatzematge d'energia

6

Gestió i integració energètica

6

Oficina tècnica

6

TOTAL crèdits:

126


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017

 

   Darrera modificació: