Criteris Qualificació Curricular GEM

Bloc curricular d'inici GEM

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Ai Pes Pi
Àlgebra lineal 6
Càlcul 9
Ciència dels materials 6
Expressió gràfica 9
Física I 6
Física II 6
Fonaments d’informàtica 6
Organització d’empreses 6
Química 6
TOTAL crèdits: 60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEM

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del 1r. bloc curricular, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Aiés la nota numèrica de l’assignatura i i Piés el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Ai Pes Pi
Enginyeria tèrmica I 6
Fonaments d'enginyeria elèctrica 6
Mètodes numèrics 6
Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat 6
Teoria de mecanismes 6
Automatització industrial 6
Elasticitat i resistència de materials I 6
Fonaments d'enginyeria electrònica 6
Mecànica de fluids 6
Mètodes estadístics 6
Direcció de la producció / Organització de la producció 6
Elasticitat i resistència de materials II 6
Enginyeria tèrmica II 6
Materials per a la fabricació mecànica 6
Teoria de màquines 6
Càlcul i disseny de màquines 6
Enginyeria de fluids 6
Estructures i construccions industrials 6
Expressió gràfica II 6
Tecnologies de fabricació 6
Oficina tècnica 6
TOTAL crèdits: 126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,K, N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació: