Història

 Descarregar Pdf

L'Escola Politècnica Superior (EPS) té els seus orígens en l’antiga Escola Universitària d'Informàtica de Lleida que depenia de la Universitat de Barcelona (Real Decret 94/1991). A l'esmentada Escola es feien els estudis de la diplomatura en Informàtica amb una matrícula inicial de 132 alumnes i una plantilla de 9 professors.

Amb la creació de la Universitat de Lleida, el 30 de desembre de 1991 (Llei 34/1991) es va procedir al canvi de la denominació, en previsió de la futura incorporació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, passant a anomenar-se Escola Universitària Politècnica.

Durant el curs 92/93 es van implantar els plans d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, prèvia adaptació de les assignatures dels plans d'estudis inicials de diplomatura als nous d'Enginyeria Tècnica.

En el curs 97/98, l'Escola Universitària Politècnica va ampliar l'oferta de titulacions amb la implantació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica.

El curs 03/04 van iniciar els primers estudis de segon cicle, amb el segon cicle de l'Enginyeria Informàtica. Fou en motiu d’aquests estudis de segon cicle que l’escola va passar a ser una Escola Superior en lloc d’una Escola Universitària, i va adoptar el nom actual d’Escola Politècnica Superior.

Un cop més, el curs 05/06, l’oferta d’estudis es va ampliar amb la titulació d’Arquitectura Tècnica. Aquesta oferta va venir acompanyada d’una ampliació de l’espai destinat a l’Escola, i al col·lectiu que hi treballa, passant a disposar de l’edifici anomenat CREA - Centre de Recerca en Energies Aplicades (Pere Cabrera s/n).

Seguint el pla de convergència a l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l’Escola inicia en el curs 06/07 la impartició del Màster en Enginyeria de Programari Lliure i, el curs següent, el Màster en Interacció Persona - Ordinador, tots dos en el marc del Programa de Postgrau en Enginyeria i Tecnologies de la Informació.

L'any 2009 l'equip de professors de l'Escola Politècnica Superior va rebre per part de la Generalitat de Catalunya la distinció a l'excel·lència universitària Jaume Vicens Vives. 

El curs 2009-10, s'inicia el nou Grau en Enginyeria de l'Edificació en substitució de la titulació d'Arquitectura Tècnica i el curs 2010-11 es van iniciar de forma general els nous estudis de Grau i Màster. En concret s'inicia el Grau en Enginyeria Informàtica, el Grau en Enginyeria Mecànica, el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Màster en Enginyeria Industrial.

L'any 2010, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va valorar positivament, en el marc del Programa AUDIT, el disseny del Sistema de garantia Interna de l'Escola Politècnica Superior, aplicable a les seves titulacions oficials, essent el primer centre de la UdL en aconseguir-ho.

En el curs 2011-12 s'inicià el Màster en Enginyeria Informàtica, en substitució del segon cicle en Enginyeria Informàtica. L'any 2011 l'ANECA va concedir la Menció d'Excel·lència al Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

El curs 2012-13, l'Escola Politècnica Superior va iniciar una doble titulació de grau conjunta amb la VIA University College de Dinamarca. En concret es tracta d'una doble titulació de Grau en Arquitectura Tècnica  i Civil Engineering.

Després de varis mesos de litigis a nivell estatal, aquest curs acadèmic s'ha substituït la denominació del Grau en Enginyeria de l'Edificació per Grau en Arquitectura Tècnica. A més, aquest curs l'Escola Politècnica Superior ha endegat, conjuntament amb la Facultat de Dret i Economia de la UdL,  un doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses pioner a Catalunya.

En la línia endegada pel Centre amb la doble titulació amb VIA UC de Dinamarca envers la internacionalització dels seus estudis, el curs acadèmic 2014-15, l'Escola Politècnica Superior va iniciar dues noves dobles tituacions internacionals: La primera es la doble titulació de Grau en Energy and Environmental Engineering i Enginyeria Mecànica amb la Universitat finlandesa de Novia UAS, la segona una doble titulació de Màster en Computer Scence i Enginyeria Informàtica amb l'Institut Tecnològic de Bandung a Indonèsia.

El curs 2015-16, l'Escola Poltècnica Superior endega un itinerari formatiu interuniversitari en format de Doble Titulació en Arquitectura Tècnica i Arquitectura conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ambdues universitats habilitaran per al curs 2015-16 un itinerari per que els alumnes de quart curs d’Arquitectura Tècnica puguin obtenir també el Grau en Arquitectura de forma que l’alumnat pot assolir les dues titulacions en un termini mínim de 6,5 cursos acadèmics. Cal destacar l’aspecte innovador d’aquesta proposta, doncs es tracta del primer itinerari formatiu en format de tronc interuniversitari dins la branca d’Arquitectura que s’impartirà a Catalunya.

El passat curs 2015-16 l’Escola Politècnica Superior ha estat immersa en un doble procés d’acreditació nacional i internacional.

Per una banda, com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, totes les titulacions de les tres branques impartides en l’Escola, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Industrial i Enginyeria Informàtica, han estat acreditats favorablement per l’AQU. Cal destacar que el grau i màster en Enginyeria en Informàtica han estat acreditats amb Excel·lència, essent la primera Escola/Facultat catalana que assoleix que totes les titulacions d’una mateixa branca tinguin aquesta qualificació.

Internacionalment es va realitzar un procés d’acreditació amb el segell europeu EURO-INF, pel cas de les titulacions de la branca d’Informàtica, i EUR-ACE, pel cas de les titulacions de la branca d’industrial. Els objectius de tots dos segells és assegurar uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d’aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells.

L’etiqueta d’EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l’agència europea  EQANIE (EuropeanQualityAssurance Network for InformaticsEducation) la responsable d’establir i definir els procediments de qualitat d’aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d’agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l’agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l’agència escollida per acreditar a l’EPS de la UdL. A hores d’ara, a Espanya tan sols posseeixen el segell EURO-INF 5 universitats.

En la branca d’Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE ( European Network for theAccreditation of EngineeringEducation ). ENAEE és l’agència encarregada de definir uns estàndards d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Exactament igual que amb el segell EURO-INF, l’agència alemanya ASIIN ha estat l’agència que ha acreditat a l’EPS de la UdL per aquest segell. A espanya tan sols posseeixen aquesta acreditació internacional 5 universitats.

FiTXA ACREDITACIÓ
Segells acreditacions nacionals i internacionals de l'EPS

Aquest passt curs s'ha endegat un altre Doble Grau Internacional amb la NOVIA UAS de Finlàndia, en concret es estudiants del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica poden optar a cursar aquesta titulació amb la de Electrical Engineering.

El curs 2017-18 l'Escola Politècnica Superior endega un nou grau pioner a Catalunya: el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sosenibilitat. La formació que atorgarà el nou Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEES) en matèria d'energia i en tecnologies emergents és una aposta estratègica de màxima prioritat, tant a nivell europeu com a nivell mundial.

DXGsMJxWAAM0CGU Campus Igualada-UdL

El curs acadèmic 2018-19 arriba amb importants novetats a l'Escola Politècnica Superior:

D’una banda s’inicia un nou grau, el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives que habilita als futurs titulats amb una formació més transversal d'acord amb els perfils de les professions del futur, menys tancades o focalitzades i cobrint un espectre més ampli que les professions més tradicionals; Art Digital, entorn web, xarxes Socials i Videojocs, són les especialitats d’aquest nou grau.

D’altra banda, el curs 2018-19 la Universitat de Lleida assumeix la titularitat dels estudis d’enginyeria del Campus Universitari d’Igualada, fins ara de l’UPC. Aquest fet fa que l’EPS assumeixi aquest curs l’inici d’estudis de grau i màster que ja s’impartien com ara el grau en Enginyeria Química o el Màster en Enginyeria del Cuir ,únic a Europa; però també que obri noves titulacions de grau al Campus Igualada-UdL:

  • el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
  • el grau en Tècniques d’Interacció Digital i Computació, que a més s’impartirà en modalitat de Formació Dual

El Campus Igualada-UdL es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera, perquè la xifra d’inserció laboral ha estat del 100% en els darrers tres anys i perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.

Aquell primer embrió d'una única titulació del 1991, ha desenvolupat una Escola Politècnica Superior que s'organitza a partir d'ara en dos campus (Lleida i Igualada) amb 9 titulacions de grau, 3 titulacions de màster i 6 dobles graus (5 dels quals internacionals) i que gestiona una matrícula aproximada de 1300 estudiants, una plantilla de Personal Docent i Investigador (PDI) d'aproximadament 150 persones, amb 10 departaments implicats, i una plantilla de Personal d'Administració i Serveis (PAS) de 19 persones.

   Darrera modificació: