AQU Catalunya valora positivament el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'EPS

Descarregar Pdf

AQU

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES  i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

ANECA, ACSUG i AQU Catalunya despleguen de forma conjunta el programa AUDIT, amb els objectius següents:

- Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària dels centres universitaris, i també d'altres institucions d'educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s'han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l'instrument utilitzat per al seguiment dels programes formatius. - Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l'avaluació de l'adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats.

En aquest sentit, el passat 23 de novembre, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va valorar positivament, en el marc del Programa AUDIT, el disseny del Sistema de Garantia Interna de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, aplicable a les seves titulacions oficials. El director de l'Escola Politècnica Superior, Ferran Badia, va rebre el corresponent certificat.

udl-eps

+ INFORMACIÓ