Menció cap a la excel·lència a programes de doctorat per l'EPS

Descarregar Pdf

eps i castell

L'ANECA, ha resolt la convocatòria per a  la concessió de la Menció cap a la Excel·lència a programas de doctorat de les universitats espanyoles d'acord al Manual de Procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención de la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado i les indicacions establertes en el document Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación.

Un cop avaluades les consideracions, ANECA ha concedit al Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la Menció d'Excel·lència, amb una valoració global positiva. En aquesta valoració es destaquen aspectes com:

- L'historial investigador mitjà dels 13 professors i investigadors que han dirigit tesis doctorals llegides en el programa de doctorat.

- El nombre de tesis doctorals defensades per estudiants matriculats en el programa i dirigides pels professors i investigadors, així com el finançament global obtingut.

- Que de les tesis doctorals defensades en el programa de doctorat en els últims sis anys, s'han derivat unes publicacions que es consideren excel lents.

- El nombre d'estudiants que han realitzat una estada a l'estranger durant la realització de la seva tesi doctoral, el nombre d'estudiants que han participat en un programa de mobilitat amb convocatòria competitiva i la durada mitjana de l'estada del conjunt de tots els estudiants.

- La publicació adequada, accessible i clara de la normativa del programa de doctorat.

- Les col.laboracions amb altres universitats i entitats per afavorir el desenvolupament del programa.

INFORME