Acreditació d’una tercera llengua   -    Estudiants que han començat els estudis universitaris a partir del curs 2014-2015

Després del darrer acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre la llei que exigia la presentació d’un B2 per a tots els estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2014-2015, s’aplica una moratòria en aquest fet. Aquesta pròrroga implica:

1. Els estudiants de la UdL amb inici d’estudis de grau els cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018, hauran d’acreditar, en acabar els seus estudis, el nivell B1 d’una tercera llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Podeu trobar el llistat de certificats reconeguts en aquest enllaç.

2. Si els estudiants acrediten el nivell B2 d’una tercera llengua, els hi constarà en el seu SET (Suplement Europeu al Títol).

3. Els estudiants que van iniciar els estudis de grau els cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, si acrediten el nivell B2 d’una tercera llengua abans que finalitzi el curs 2018-2019, podran reconèixer aquesta certificació, sense cap cost, com a crèdits de la Matèria Transversal.

Aquest reconeixement s’haurà de fer a la Secretaria Acadèmica de l’Escola, presentant el document acreditatiu dins del termini establert per als reconeixements de crèdits de la Matèria Transversal.

Tenen consideració de tercera llengua l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

Tots els estudiants han d’acreditar la tercerta llengua a la Secretaria Acadèmica, presentant la documentació corresponent abans del dipòsit del Treball de Final de Grau.

En aquest enllaç de l’Institut de Llengües de la UdL podeu trobar més informació.