Acreditació d’una tercera llengua   -    Estudiants que han començat els estudis universitaris abans del curs 2014-2015

Els estudiants de grau, que han accedit als estudis fins al curs 2013-2014, inclòs, que la Normativa d’acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau, estableix que els estudiants, han de tenir, quan acaben els estudis, un nivell B1 d'una tercera llengua, i preveu diversos mecanismes d'acreditació i reconeixement:

1. Presentació d’un certificat reconegut per la UdL, amb un nivell mínim equivalent al B1

2. Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua.

3. Elaboració i defensa del Treball de final de grau en una tercera llengua.

4. Superació d’una prova específica organitzada per l’Institut de Llengües de la UdL.

5. Desenvolupament de les pràctiques en empresa del grau en una empresa externa d’àmbit internacional on l’ús d’una tercera llengua sigui obligat. En aquest cas també s’han de fer en aquesta tercera llengua la memòria de les pràctiques i la seva defensa.

6. Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagin desenvolupat de forma satisfactòria un mínim de 12 crèdits ECTS en una tercera llengua.

Tenen consideració de tercera llengua l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

Tots els estudiants han d’acreditar la tercerta llengua a la Secretaria Acadèmica, presentant la documentació corresponent abans del dipòsit del Treball de Final de Grau.

En aquest enllaç de l’Institut de Llengües de la UdL podeu trobar més informació.