Acreditació d'una tercera llengua als graus

 

Missatge enviat el dia 27/01/2017 a les 15:21h. a l'espai "Trobada-EPS" del Campus Virtual:

 

Bona tarda,

 

recordem als estudiants de grau, que han accedit als estudis a partir del curs 2014-2015, que d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en acabar els estudis hauran d'acreditar un nivell en una tercera llengua equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

També recordem als estudiants, que han accedit als estudis de grau abans del curs 2014-2015, que la Normativa d’acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau de la UdL, estableix que els estudiants de grau han de tenir, en acabar els estudis, un nivell equivalent B1 d'una tercera llengua. Aquesta Normativa preveu diversos mecanismes d'acreditació i reconeixement:

 

a)  Presentació d’un certificat reconegut per la UdL, amb un nivell mínim equivalent al B1
b) Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua.
c)  Elaboració i defensa del Treball de final de grau en una tercera llengua.
d) Superació d’una prova específica organitzada per l’Institut de Llengües de la UdL.
e)  Desenvolupament de les pràctiques en empresa del grau en una empresa externa d’àmbit internacional on l’ús d’una tercera llengua sigui obligat. En aquest cas també s’han de fer en aquesta tercera llengua la memòria de les pràctiques i la seva defensa.
f)   Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagin desenvolupat de forma satisfactòria un mínim de 12 crèdits ECTS en una tercera llengua.

 

Tenen consideració de tercera llengua l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

 

En aquest enllaç podeu trobar els certificats reconeguts.

 

L’acreditació es justificarà presentant a la Secretaria Acadèmica la documentació corresponent abans del dipòsit del Treball de Final de Grau.

 

Podeu trobar més informació sobre l’acreditació d’una tercera llengua als graus, en aquest enllaç.

 

Cordialment,

 

SECRETARIA ACADÈMICA EPS