Informacio-Normativa-de-Permanencia-als-Graus

 

Missatge enviat el dia 03/06/2016 a les 13:47h. a l'espai "Trobada-EPS" del Campus Virtual:

 

MISSATGE PER ALS ESTUDIANTS MATRICULATS EN ALGUN DELS GRAUS DE L’EPS

Bon dia,

us recordem l’enllaç en el que podeu trobar la Normativa de permanència per als graus de la UdL (aprovada pel Consell de Govern el 27 de gener de 2011).

També us recordem els principals punts que aquesta Normativa regula en els estudis de grau de l'EPS:

PERMANÈNCIA  1R CURS:
Estudiant a temps complet:  Haurà de superar el primer curs en un màxim de 2 anys.
Estudiant a temps parcial:  Haurà de superar el primer curs en un màxim de 3 anys.

PERMANÈNCIA 2N, 3R I 4T CURSOS:
Estudiant a temps complet: Haurà de superar el 2n, 3r i 4t cursos en un màxim de 7 anys.
Estudiant a temps parcial: Haurà de superar el 2n, 3r i 4t cursos en un màxim de 9 anys.     

L’estudiant que incompleixi algun dels punts anteriors, haurà de deixar la titulació durant un període mínim d’un any, transcorregut el qual podrà tornar-s’hi a matricular, sempre mitjançant el procés de preinscripció.

PERMANÈNCIA PER ASSIGNATURA:
Per superar cadascuna de les assignatures de 2n, 3r i 4t cursos, l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. Una assignatura qualificada amb un “No presentat” a l’acta d’avaluació no es tindrà en compte a l’hora de comptar els tres cursos.        

És a dir, un estudiant només pot suspendre dues avaluacions d’una assignatura. Si l'estudiant suspengués tres cursos l'avaluació d'una mateixa assignatura, quedaria exclòs dels estudis.

Cordialment,

SECRETARIA ACADÈMICA EPS