Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau

 

Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació

5852   Arts plàstiques i disseny en arquitectura efímera (LOGSE)

EOC0  Organització i control d'obres de construcció (LOE)

EOB0  Projectes d’edificació (LOE)

EOA0  Projectes d’obra civil (LOE)

EOA1  Projectes d'obra civil, perfil professional de sobreestants ( LOE)  

0753   Realització i plans d’obres  (LOGSE)

5855    Arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)

0751    Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció  (LOGSE)

0752    Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)

0752    Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques,  sobreestants  (LOGSE)

EOB1    Projectes d'edificació, perfil professional rehabilitació i restauració (LOE)

EOA2   Projectes d'obra civil, perfil professional ús d'aplicacions SIG (LOE)Codi Assignatura          Crèdits
101409   Informàtica                                        6
101438
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
101407   Economia i empresa 7.5
 

Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

2251    Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

1253    So (LOGSE)

1251    Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

0451    Disseny i producció editorial (LOGSE)

ISD0    Producció d’audiovisuals i espectacles (LOE)

ISB0    Il·luminació, captació i tractament d’imatge (LOE)

ISC0    So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

1252    Imatge (LOGSE)

ICC0    Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

AFB0   Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

0452    Producció en indústries d'arts gràfiques  (LOGSE)

1254    Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)

ICA0   Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

ICA1   Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil prof. ciberseguretat (LOE)

ISE0    Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

ISE1    Anima. en 3D, jocs i entorns interac., perfil prof. mons virtuals, realitat augmentada i gamificació (LOE)

2252    Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (LOGSE)

ICB0    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

ICB1    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. informàtica aplicada a la logística (LOE)

ICB2    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. videojocs i oci digital (LOE)

ICC1    Desenvolupament d’aplicacions web, perfil prof. bioinformàtica (LOE)

AFA0  Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

ISA0    Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE)

 Codi Assignatura          Crèdits
102190
  Pràctiques tutelades en empresa
12
101434   Matèria transversal  6
102173   Organització d'empreses
6


Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica

2251   Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

ICA0   Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

ICC0    Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

2252    Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (LOGSE)

ICB0    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

ICB2              Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. videojocs i oci digital (LOE)

ICB1              Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. informàtica aplicada a la logística (LOE)

ICC1              Desenvolupament d’aplicacions web, perfil prof. bioinformàtica (LOE)

0854/EED0    Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE i LOE)

ICA1               Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil prof. ciberseguretat (LOE)

 

Codi Assignatura          Crèdits
102009  Organització empresarial                               9
102059
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
102063  Aspectes legals, socials i professionals 3

 

Correspondència entre CFGS i els estudis de Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

2251    Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

ICA0   Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

0252/AGB0     Administració i finances (LOGSE / LOE)

0653/CMB0    Comerç internacional (LOGSE / LOE)

2252    Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (LOGSE)

ICB0    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

ICC0    Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

ICB1    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. informàtica aplicada a la logística (LOE)

ICA1   Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil prof. ciberseguretat (LOE)

ICB2    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. videojocs i oci digital (LOE)

ICC1    Desenvolupament d’aplicacions web, perfil prof. bioinformàtica (LOE)

0651    Gestió comercial i màrqueting (LOGSE )

0854/EED0     Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE / LOE)

 

Codi Assignatura          Crèdits
101346  Pràctiques externes en entitats públiques i privades 15
102059
  Pràctiques tutelades en empresa (un cop es desdoblin els graus)
15

 

Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

2251   Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

ICA0   Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

2252    Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (LOGSE)

ICB0    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

ICC0    Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

ICB1    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. informàtica aplicada a la logística (LOE)

ICB2    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil prof. videojocs i oci digital (LOE)

ICC1    Desenvolupament d’aplicacions web, perfil prof. bioinformàtica (LOE)

0854/EED0     Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE i LOE)

ICA1   Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil prof. ciberseguretat (LOE)

 

Codi Assignatura          Crèdits
102388
  Pràctiques tutelades en empresa
12
102370   Plataformes de desenvolupament d’aplicacions
 6
102374   Organització empresarial 6

 

Correspondència entre CFGS i el tronc comú dels Graus d'Industrials (Mecànica, Electrònica Industrial i Automàtica, Energia i Sostenibilitat, Química i Organització Industrial i Logística)

AGB0  Administració i finances (LOE)

EEB0   Automatització i robòtica industrial (LOE) (2) (5)

0551/TMA0    Automoció (LOGSE / LOE) (1) (5)

0653/CMB0    Comerç internacional (LOGSE / LOE) (5)

1451/FMA0     Construccions metàl∙liques (LOGSE / LOE) (1)

0852    Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) (2)

1952    Desenvolup. de projectes d'instal. de fluids, tèrmiques i manutenció (LOGSE) (1) (3) (4) (5)

IMB0   Desenvolupament de projectes d'instal∙lacions tèrmiques i de fluids (LOE) (1) (3) (4) (5)

1951   Manteniment i muntatge d'instal∙lacions d'edifici i procés (LOGSE) (1) (5)

IMA0   Manteniment d'instal∙lacions tèrmiques i de fluids (LOE) (1) (3) (4) (5)

TXA0  Disseny tècnic en tèxtil i en pell (LOE)

SMA0  Educació i control ambiental (LOE) (3) (4)

EAA0  Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) (1) (3) (4) (5)

EAC0  Energies renovables (LOE) (1) (3) (4) (5)

1553    Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) (4)

QUB0  Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE) (4)

0654    Gestió del transport (LOGSE) (5)

ARA0  Gestió forestal i del medi natural (LOE) (3)

1552    Indústries de procés de pasta i paper (LOGSE) (4) (5)

0853    Instal∙lacions electrotècniques (LOGSE) (1) (2) (3) (4) (5)

QUD0  Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (LOE) (4)

0552    Manteniment aeromecànic (LOGSE) (1)

1953    Manteniment d'equips industrials (LOGSE) (1)

FMC0   Disseny en fabricació mecànica (LOE) (1)

EEC0   Manteniment electrònic (LOE) (2)

1452    Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) (1)

IMC0   Mecatrònica industrial (LOE) (1) (2)

IAB0   Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) (4)

0452    Producció en indústries d’arts gràfiques (LOGSE) (4) (5)

1453    Producció per mecanització (LOGSE) (1)

FMB0  Programació de la produc. en fabricació mecànica (LOE) (1) (5)

1555    Química ambiental (LOGSE) (3) (4)

QUA0  Química industrial (LOE) (4)

0851    Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) (2)

0854/EED0 Sistem. de telecomunicació i informàtics (LOGSE/LOE) (2)

EEA0   Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) (1) (2) (3) (4) (5)

CMC0  Transport i logística (LOE) (5)

 

ASSIGNATURES QUE ES RECONEIXEN EN TOTES AQUESTES TITULACIONS:
Codi Assignatura          Crèdits
102109 / 102329
 Fonaments d'informàtica                               6
101434  Matèria transversal  6
102108 / 102328
 Organització d'empreses
6

 

(1) Per tots aquests CFGS, en els estudis de Grau en Enginyeria Mecànica també es reconeixerà l'assignatura de Pràctiques tutelades en empresa (102314), quan l'estudiant acabi l'itinerari conjunt i esculli definitivament la titulació que vol finalitzar.

(2) Per tots aquests CFGS, en els estudis de Grau en Enginyeria de Electrònica Industrial i Automàtica també es reconeixerà l'assignatura de Pràctiques tutelades en empresa.  (102139), quan l'estudiant acabi l'itinerari conjunt i esculli definitivament la titulació que vol finalitzar.

(3) Per tots aquests CFGS, en els estudis de Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat també es reconeixerà l'assignatura de Pràctiques tutelades en empresa. Com que en aquesta titulació estan diferenciades en 4 assignatures (102154 / 102158 / 102159 / 102160) cadascuna associada a una de les mencions, les pràctiques es reconeixeran a 4t curs, un cop l'estudiant hagi escollit la menció que cursarà.

 (4) Per tots aquests CFGS, en els estudis de Grau en Enginyeria Química també es reconeixerà l'assignatura de Pràctiques tutelades en empresa (102362), quan l'estudiant acabi l'itinerari conjunt i esculli definitivament la titulació que vol finalitzar.
 
 (5) Per tots aquests CFGS, en els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística també es reconeixerà l'assignatura de Pràctiques tutelades en empresa (102497), quan l'estudiant acabi l'itinerari conjunt i esculli definitivament la titulació que vol finalitzar.