Format presentació del treball final de màster (TFM) - Màster en Enginyeria Industrial

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

 •  S’han de registrar 5 còpies del TFM a la Secretaria de l'EPS:
  • Tres de les còpies han d’estar en paper i enquadernades en el format que va aprovar la Junta d’Escola de l’EPS: amb tapa dura i anella d’espiral (ni grapat ni cosit).
  • Les altres dues còpies han d’estar en format electrònic en dos CD, que han de contenir:
   • Un subdirectori amb tots els arxius fets per l’estudiant durant la preparació del treball, en el format en el qual han estat elaborats originalment.
   • Un segon subdirectori, anomenat RECERCAT, que inclourà el document final en format PDF. Si aquest document porta associats més d’un fitxer, aquests s’han d’incloure en algun dels següents formats de compressió: tgz, zip o rar. Hi pot haver tants fitxers com faci falta, però la mida de cadascun ha de ser inferior a 10 MB.
    Cada CD ha de portar una funda on constaran les mateixes dades que a la tapa de les còpies en paper del treball.
 • El color de les tapes ha de ser negre. Si el treball té més d'un volum enquadernat, s’haurà de posar dins d’una caixa de projectes de cartró, que ha de ser del mateix color que les tapes.

   
 • Les còpies enquadernades seran retornades a l’estudiant perquè les entregui als membres del Tribunal. També se li retornarà un CD perquè l’entregui al director del treball. L’altre CD es quedarà a la Secretaria per a la seva possible consulta fins al dia de la lectura del TFM. Després, si el tribunal ho considera convenient i prèvia autorització de l’estudiant, es trametrà al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RECERCAT: http://www.recercat.net/) a través de la Biblioteca.
 • A la tapa de les còpies enquadernades, a la funda i al CD de les altres còpies, i al llom de la caixa de cartro, si s'escau, s'hi han de posar etiquetes identificatives que contindran el títol del treball, el nom l’estudiant i del director o directors del TFG.
Trobareu  el model d’aquestes etiquetes identificatives en aquest enllaç.
 
Cal que descarregueu l'arxiu al vostre ordinador, que ompliu les dades que falten a la primera etiqueta (les altres s'ompliran automàticament), que guardeu l'arxiu de nou i que imprimiu les etiquetes en color sobre un full de paper adhesiu blanc, per poder-les retallar i enganxar a totes les còpies que presenteu. La impressió s’ha de fer amb en orientació horitzontal perquè la impressora no modifiqui les mides de les etiquetes.
 

Perquè no us doni problemes, cal que tingueu instal·lat l'Adobe Reader a partir de la versió 10.0.