GAT - Oferta assignatures Curs 2016-2017

Grau en Arquitectura Tècnica /

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
PRIMER CURS
101400 Càlcul i estadística BA 1 7,5 Matí
101403 Expressió gràfica 1 BA 1 6 Matí
101402 Física BA 1 9 Matí
101409 Informàtica BA 1 6 Matí
101401 Àlgebra lineal BA 2 6 Matí
101404 Expressió gràfica 2 BA 2 6 Matí
101414 Història de la construcció OB 2 6 Matí
101406 Instal·lacions 1 BA 2 6 Matí
101405 Materials 1 BA 2 7,5 Matí
 
 SEGON CURS
101422 Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars OB 1 6 Tarda
101416 Estructures 1 OB 1 6 Tarda
101410 Expressió gràfica 3 OB 1 6 Tarda
101419 Instal·lacions 2 OB 1 6 Tarda
101412 Materials 2 OB 1 9 Tarda
101407 Economia i empresa BA 2 7,5 Tarda
101417 Estructures 2 OB 2 6 Tarda
101408 Legislació i gestió urbanística BA 2 7,5 Tarda
101413 Sistemes i tipologies de la construcció OB 2 6 Tarda
 
TERCER CURS
101418 Estructures 3 OB 1 6 Matí
101426 Peritatges i valoracions OB 1 6 Matí
101421 Planificació, programació i control OB 1 6 Matí
101425 Pressupostos i amidaments OB 1 6 Matí
101411 Topografia i replantejaments OB 1 6 Matí
101424 Control de qualitat i normativa OB 2 6 Matí
101420 Organització d'obres OB 2 6 Matí
101415 Patologia i diagnosi OB 2 6 Matí
101423 Seguretat i salut OB 2 9 Matí
 
QUART CURS
101438 Pràctiques tutelades en empresa OB 1 15  
101427 Oficina tècnica OB 2 9 Tarda
101439 Projecte de final de grau OB 2 15  
 
ASSIGNATURES OPTATIVES *
101431 Construcció sostenible 1 OP 1 6 Tarda
101432 Construcció sostenible 2 OP 1 6 Tarda
101433 Construcció sostenible 3 OP 1 6 Tarda
101428 Rehabilitació 1 OP 1 6 Tarda
101429 Rehabilitació 2 OP 1 6 Tarda
101430 Rehabilitació 3 OP 1 6 Tarda
101441 Introduction to projects 1. Buildings ** OP 1 6  
101442 Introduction to projects 2. Civil urban development ** OP 1 6  
101443 Introduction to projects 3. Landscape ** OP 1 6  
101434 Matèria transversal OP   6  
 
MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)
101435 Mobilitat I OP  1 / 2 6  
101436 Mobilitat II OP  1 / 2 6  
101437 Mobilitat III OP  1 / 2 6  *Comproveu l'idioma d'impartició de les assignatures optatives a l'horari.

** Assignatures a cursar, preferentment, pels estudiants interessats en cursar el Tronc comú interuniversitari amb Arquitectura de Reus


BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa