GEI - Oferta assignatures Curs 2016-2017

Grau en Enginyeria Informàtica

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
PRIMER CURS
102005 Àlgebra BA 1 6 Matí
102002 Estructura de computadors 1 BA 1 6 Matí
102008 Física BA 1 6 Matí
102004 Lògica computacional BA 1 6 Matí
102000 Programació 1 BA 1 6 Matí
102006 Estadística i optimització BA 2 9 Matí
102003 Estructura de computadors 2 BA 2 6 Matí
102009 Organització empresarial BA 2 9 Matí
102001 Programació 2 BA 2 6 Matí
 
SEGON CURS
102016 Bases de dades OB 1 6 Tarda
102010 Estructures de dades OB 1 6 Tarda
102007 Matemàtica discreta BA 1 6 Tarda
102012 Sistemes operatius OB 1 9 Tarda
102011 Algorítmica i complexitat OB 2 6 Tarda
102014 Arquitectura de computadors OB 2 6 Tarda
102017 Interacció persona-ordinador OB 2 6 Tarda
102015 Xarxes OB 2 9 Tarda
 
TERCER CURS
102013 Administració i maneniment de sistemes i aplicacions OB 6 Matí
102021 Aspectes legals, socials i professionals OB 1 6 Matí
102018 Enginyeria de programari OB 1 6 Matí
102020 Intel·ligència artificial OB 1 6 Matí
102022 Sistemes concurrents i paral·lels OB 1 6 Matí
102019 Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de programari OB 2 6 Matí
102023 Sistemes i tecnologies web OB 2 6 Matí
      
ASSIGNATURES OPTATIVES DE TERCER CURS:
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
102025 Aplicacions per dispositius mòbils OP 2 6 Matí
102026 Disseny centrat en l'usuari OP 2 6 Matí
102024 Xarxes i comunicacions OP 2 6 Matí
 
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN COMPUTACIÓ:
102040 Aprenentatge i raonament automàtic OP 2 6 Matí
102039 Models de computació i complexitat OP 2 6 Matí
102038 Programació avançada en intel·ligència artificial OP 2 6 Matí
      
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN ENGINYERIA DE SOFTWARE:
102052 Enginyeria de requeriments OP 2 6 Matí
102053 Gestió i millora de la qualitat OP 2 6 Matí
102054 Models de procés OP 2 6 Matí
 
QUART CURS
102059 Pràctiques tutelades en empresa OB 1 15  
102060 Treball final de grau OB 2 15  
 
ASSIGNATURES OPTATIVES DE QUART CURS:
 
101434 Matèria transversal OP   6  
 
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
102029 Arquitectures de programari empresarial OP 2 9 Tarda
102027 Computació distribuïda i aplicacions OP 1 6 Tarda
102030 Plataformes en xarxa OP 2 6 Tarda
102028 Seguretat d'aplicacions i comunicacions OP 1 9 Tarda
 
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN COMPUTACIÓ
102041 Computació distribuïda OP 1 9 Tarda
102042 Eines computacionals per a la resolució de problemes OP 1 6 Tarda
102043 Processadors de llenguatge OP 2 9 Tarda
102044 Sistemes de validació de hardware i programari OP 2 6 Tarda
 
TECNOLOGIA ESPECÍFICA EN  ENGINYERIA DE SOFTWARE
102055 Arquitectures de programari OP 1 9 Tarda
102056 Enginyeria de programari lliure OP 1 6 Tarda
102058 Gestió de projectes OP 2 6 Tarda
102057 Integració de sistemes OP 2 9 Tarda
 
INFORMACIÓ DE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:

Per a poder obtenir el títol s'ha d'escollir i superar, sencer, un dels mòduls de 48 crèdits de tecnologia específica. No s'ha de fer cap assignatura que no pertanyi al mòdul de tecnologia específica escollit, ja que no comptaria com a crèdits optatius per obtenir el títol.

També s'han de superar 6 crèdits de la Matèria Transversal. Anualment, la UdL establirà el catàleg d'activitats que ofertaran per tal de desenvolupar-la.


*Comproveu l'idioma d'impartició de les assignatures optatives a l'horari.

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa