Què has de fer per Automatricular-te?

AUTOMATRÍCULA 2017-2018 - ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

QUÈ HAS DE FER PER AUTOMATRICULAR-TE ?


1. QUI HA DE FER AUTOMATRÍCULA:

Han de fer automatrícula tots els estudiants que no siguin de nou ingrés a la titulació, amb excepció de:
 • Estudiants que accedeixen als estudis amb trasllat directe. (Han de fer matrícula presencial a la Secretaria de l’Escola el dia 12 de setembre)
 • Estudiants que han de matricular assignatures reconegudes/convalidades. (Han de fer matrícula presencial a la Secretaria de l’Escola el dia 12 de setembre)
 • Reconeixments dels crèdits de matèria transversal. S'ha de fer presencial a la Secretaria de l’Escola durant els terminis de novembre de 2017 i març de 2018, segons el calendari publicat. Si estàs pendent de reconeixement de crèdits per acabar els estudis, podràs fer el reconeixement en qualsevol moment durant tot el curs.
 • Altres matrícules ja previstes fora del termini oficial de matrícula.

2. ON I QUAN HAS DE FER L’AUTOMATRÍCULA:

TOTA L'AUTOMATRÍCULA ES FARÀ ACCEDINT PER INTERNET A http://automat.udl.cat 
 • Estudiants de la doble titualció de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses:
Dia 4 de setembre.
Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a: http://automat.udl.cat.
Cal consultar l'hora assignada per a l'inici de l'automatrícula a partir del dia 1 de setembre a la web de l'Escola.
 
 • Estudiants de tots els Graus, que no siguin de nou accés,  que hagin de matricular assignatures que tenen limitació de places, a l'assignatura o al torn:
Dia 5 de setembre.
Es donarà dia i hora d'inici de l'automatrícula segons la nota mitjana de l'expedient. A partir del dia i hora de matrícula assignats, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i d'acord amb les normatives aplicables a cada titulació.
Cal consultar el dia i l'hora assignats per a l'inici de l'automatrícula a partir del dia 1 de setembre a la web de l'Escola.
 
 • Estudiants de tots els Graus que NO hagin de matricular assignatures amb limitació de places i estudiants de tots els Màsters de l’EPS (Que no siguin de nou accés):
Del 6 a l'11 de setembre. No hi haurà un ordre establert per matricular-se.
 
Pots consultar aquest calendari al tauler d'informació i a la web de l'Escola, i a la web de la UdL.

3. PER ACCEDIR AL PROGRAMA D’AUTOMATRÍCULA

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.
 

4. DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA ABANS DEL DIA EN QUÈ HAGIS DE FER L’AUTOMATRÍCULA: 

 • Si des de l’última matrícula t’ha caducat el DNI: Porta fotocòpia de la renovació.
 • Si tens algun descompte:
  • Per família nombrosa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa que estigui vigent. En el cas de que no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del Departament de Benestar i Família.
  • Altres descomptes autoritzats pel Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya: documentació original que ho acrediti.
 • Si la normativa t’ho permet i vols canviar la matrícula a la modalitat de temps parcial: Certificat de l’empresa on treballes i informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
   
 • Si demanes beca: 
Per demanar beca cal emplenar el model de sol·licitud que trobaràs a: http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html i seguir les instruccions que t’indiquen.
Pots trobar més informació a : http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/.

5. OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS:

Al tauler d’informació i a la web de l’EPS pots trobar l’oferta d’assignatures dels plans d’estudi de l’Escola.
A la web de la UdL també pots consultar l'oferta d'assignatures, i la d’activitats a reconèixer per Matèria Transversal

6. NORMATIVES :

Les pots consultar a :

 7. CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB

Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:
 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes o ser avaluat d'alguna assignatura del torn que tens matriculat.

8. COM HAS DE PAGAR LA MATRÍCULA:

Necessitaràs un número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula, ja que hauràs d’escollir entre les següents modalitats:

a) Pagament únic domiciliat:
La Universitat cobrarà l’import a partir dels deu dies següents a la realització de la matrícula en el compte bancari que introdueixis quan facis l’automatrícula.
 

 b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:

1r pagament:

Matrícula juliol: entre el 8 i el 16 d’agost de 2017.

Matrícula setembre: entre el 20 i el 29 de setembre de 2017.

2n pagament: 16 de novembre de 2017.

3r pagament: 29 de desembre de 2017.

 
c) Pagament fraccionat domiciliat en mensualitats:
Mitjançant préstec de la Generalitat. Podràs pagar la matrícula en més terminis. La informació detallada la pots consultar a: http://agaur.gencat.cat

ATENCIÓ: Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula ho intentarà per segon cop afegint 30 euros per despeses de devolució. Si tampoc el pot cobrar s’anul·larà automàticament la matrícula de tot el curs.
 

9. TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula t’adones que hi ha algun error, o vols fer una ampliació, pots fer la modificació en els següents terminis:

Graus:

- 19 i 20 de setembre de 2017, si heu fet la matrícula fins el dia 12 de setembre

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions

Màsters:

- 10 i 11 d'octubre de 2017

 
La modificació es farà per Internet http://automat.udl.cat, igual que l’automatrícula.
 

10. JUSTIFICANT DE MATRÍCULA:

Un cop feta l'automatrícula has de presentar a la Secretaria el justificant de matrícula signat. L'has de deixar a la bústia que hi ha al costat de la porta d'accés a la Secretaria.

En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.
 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA.

973702701 /
secretaria@eps.udl.cat