Terminis i requisits per presentar el TFG/TFM

Treball/de final de Grau/Màster (TFG/TFM)
Terminis i requisits per presentar el treball
ORDRE EN EL QUAL S'HAN DE FER LES GESTIONS               TERMINIS            REQUISITS
(per fer cadascuna de les gestions és imprescindible haver formalitzat totes les anteriors).

 

 

PROPOSTA

 

 

 

*Durant tot el curs

 

* Tenir un 40% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Màster.


* Tenir un 75% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Grau.

 

 

* Emplenar aquest imprés i presentar-lo signat pel director o el codirector i el Coordinador de la titulació.

 

 

 

MATRICULACIÓ

 

 

*El termini que publicarà el
Centre per a cada curs.

 

*Tenir presentada la proposta de TFG/TFM. 

 

PROPOSTA DE TRIBUNAL

 

 

*Com a mínim 5 dies hàbils abans de la data de lectura.

*El director o codirector responsable de l'EPS haurà d'omplir aquest imprés.

 

Ha d'incloure: 1 president, 1 secretari, 1 vocal i 2 suplents.

  

 

 

 

DIPÒSIT DEL TFG/TFM

 

 

 

 

 

 

 

*5 dies hàbils abans de
la data de lectura

 

Dates límit per al curs 2016-2017:

Juliol: fins al dia 10

Setembre: fins al dia 8

 

SI NO S'HA FET ABANS, EN EL MOMENT DE FER EL DIPÒSIT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU CAL ACREDITAR EL NIVELL D'UNA TERCERA LLENGUA, D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS.

 

 

PER FER EL DIPÒSIT DEL TFG/TFM CAL PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

 

 

 * Proposta de tribunal correctament emplenada i signada.

 

* Breu memòria descriptiva del Treball omplint aquest model. Inclou l'autorització d'estudiant i director per dipositar una còpia del treball a la Biblioteca de la UdL.

 

* Autorització per introduir el Treball a RECERCAT, emplenant aquest document, si l'autor del treball és només un, o aquest document si són més autors.

 

* Acceptació o renúncia a presentar-se a un dels premis de TFG-TFM que atorga l'EPS, emplenant aquest document. Si es presenta a un dels premis, també ha de presentar el resum del TFG-TFM seguint aquesta plantilla.

 

*Cinc còpies del TFG/TFM en el  format aprovat per la Junta d'Escola. Un cop registrades, les tres còpies enquadernades es tornaran a l'estudiant perquè les entregui als membres del tribunal.
 

 PRESENTACIÓ DEL TFG/TFM

 

 

Des de l'1 d'octubre
fins al 15 de setembre.


(Sempre dins dels períodes
lectius del curs)

 
D'ACORD AMB ELS PROTOCOLS DELS PLANS D'ESTUDIS APROVATS A  LES RESPECTIVES TITULACIONS, PER PODER FER LA LECTURA CAL:
*Graus:Tenir totes les assignatures superades dels cursos anteriors i tenir cursades o superades les assignatures de 4t curs.
*Màsters: haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.