Inicio del contenido

Garantia de Qualitat

 
                      
 GATE                                     GEM                                    GEEIA                                      GEI
 
                    
 MEINF                                     MEIND                                GEI / MEINF                 GEM / GEEIA / MEIND
 
 

La Garantia de la Qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar  la  qualitat dels ensenyaments desenvolupats per l'Escola Politècnica Superior, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat.

L'Escola Politècnica Superior ha implantat el seu propi Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) per assegurar la qualitat al llarg de la vida de cada titulació. Aquest sistema es combina amb un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat (realitzat per l'agència de qualitat AQU Catalunya), que permet supervisar l'execució dels ensenyaments i informa la societat sobre la seva qualitat. El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials (VSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

La Universitat de Lleida es dota amb la seva propia Oficina de Qualitat, que dóna suport a l'EPS en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa.

 

L'Escola Politècnica Superior dona suport a l'Oficina de Qualitat de la UdL en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general de la Universitat de Lleida.

 

Enllaços d'interès

Informes de Seguiment Anual de les Titulacions de l'EPS

Procediments que admet com a propis l'EPS

Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPS

 

L'acreditació d'estudis a l'EPS  [AQU]  [ASIIN]

 

Les titulacions de l'EPS en xifres

Grau en Arquitectura Tècnica

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Informàtica