Segells Internacionals

 Descarregar Pdf

Informació General

asiin

El curs 2015-16, en el marc de l'estratègia d'internacionalització endegat en l'EPS de la UdL per les titulacions de l'àmbit d'Enginyeria Informàtica (grau i màster en Enginyeria Informàtica) i l'àmbit d'Enginyeria Industrial (Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster en Enginyeria Industrial) es va realitzar un procés d'acreditació internacional, agència de qualitat europea ASIIN, del segell europeu EURO-INF, pel cas de les titulacions de la branca d'Informàtica, i del segell EUR-ACE, pel cas de les titulacions de la branca d'industrial.

Els objectius de tots dos segells és assegurar uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells.

Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants. Tots dos segells es destaquen com a punts forts de la nostra Escola:

  • L'estreta relació professors-alumnes.
  • La gran col·laboració i satisfacció dels agents implicats en els programes.
  • La implicació de l'entorn empresarial.
  • Les dobles titulacions a nivell internacional endegades.
  • La qualitat de les infraestructures docents.
  • Les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants, com són els cursos zero d'anivellament, o la qualificació curricular.
  • Les accions tutorials.

La obtenció d'aquest segells ha permès a l'EPS reforçar la seva estratègia d'establir dobles titulacions amb universitats estrangeres de prestigi i augmentar la mobilitat, tant dels seus estudiants com d'estudiants estrangers que vulguin cursar estudis d'Enginyeria a la UdL.

A més a més, aquesta acreditació posa de manifest el bon fer que ha estat duent a terme l'Escola durant tots aquests anys des de la seva creació, vetllant per una bona qualitat en la docència i en la recerca, i també per a que la incorporació al mercat laboral dels seus titulats sigui exitosa tant per a ells a nivell personal com per als seus empleadors.

Segell EURO-INF

1365_euro_inf_seal_Master_rgb

L'etiqueta d'EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l'agència europea EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell.

EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS. A hores d'ara, a Espanya tan sols posseeixen el segell EURO-INF 5 universitats: la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Murcia, la Universitat de Oviedo i la Universitat Politècnica de València. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, el Politècnic de Milan d'Itàlia, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del regne Unit, entre d'altres

Segell EUR-ACE

EURACE_logo4

En la branca d'Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE ( European Network for the Accreditation of Engineering Education ).

ENAEE és l'agència encarregada de definir uns estàndards d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Exactament igual que amb el segell EURO-INF, l'agència alemanya ASIIN ha estat l'agència que ha acreditat a l'EPS de la UdL per aquest segell. A espanya tan sols posseeixen aquesta acreditació internacional 5 universitats: la Universidad Carlos III de Madrid, la Mondragón Universitatea, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Politécnica de Valencia, i l'Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la University of Melbourne d'Austràlia, Universitat de Stuttgart o Hannover d'Alemanya, University of Shanghai for Science i el Politècnic de Milan d'Itàlia, entre altres.

   Darrera modificació: