MCAE - Oferta assigantures Curs 2014-2015

Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria
-Pla 2010-

Pla d'estudis a extingir, assignatures sense docència (només examens)

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
PRIMER CURS
13200 Mètodes físico-químics avançats aplicats a l'enginyeria OB 1 4,5
13201 Mètodes numèrics i estadístics en processos d'enginyeria OB 1 4,5
13202 Eficiència energètica de sistemes d'enginyeria complexos i integrats OB 1 4,5
13203 Innovació tecnològica en la construcció sostenible OB 1 4,5
13204 Processament massiu de dades OB 1 4,5
13205 Tècniques avançades per a la computació OB 1 4,5
13206 Introducció a la recerca OB 1 4,5
13207 Treball integrat en un grup de recerca OB 2 4,5
13208 Treball de final de màster OB 2 15
 
ASSIGNATURES OPTATIVES (cal cursar 9 crèdits)
13211 Mètodes avançats en sistemes dinàmics OP 2 4,5
13217 Entorns paral·lels i distribuïts OP 2 4,5
13215 Tècniques avançades d'intel·ligència artificial OP 2 4,5
OB: Obligatòria      OP: Optativa