Beques per a la promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

Convocatòria Beques per a la promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS. Curs 2018-19

D’acord amb la resolució de Junta de Centre del 14 de juliol de 2017, pel qual s’aprova la concessió d’ajuts EPS als màsters de l’Escola, la direcció de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, fa públiques les bases que hauran de regir la concessió dels ajuts per la promoció de l’excel·lència de l’EPS del curs 2019/20.

Convocatòria i característiques

 1. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis de grau.
 2. Cada curs acadèmic es convocaran:
  1. Un ajut pel Màster en Enginyeria Informàtica pels titulats de la branca d'Enginyeria Informàtica amb qualificació mitjana d'expedient superior o igual a 7.
  2. Un ajut pel Màster en Enginyeria del Cuir pels titulats de la branca d'Enginyeria Industrial de l'EPS amb qualificació mitjana d'expedient superior o igual a 7.
  3. Tres ajuts pel Màster en Enginyeria Industrial pels titulats dels graus de la branca d'Enginyeria Industrial de l'EPS amb qualificació mitjanma d'expedient superior o igual a 7. S'atorgarà un màxim d'un ajut per titulació de grau de la branca d'Enginyeria Industrial.
 3. La dotació econòmica serà la corresponent a la valoració econòmica de 30 ECTS al preu oficial del crèdit del màster corresponen amb càrrec a la unitat 1504 del projecte dels màsters de l’EPS.
 4. Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del primer semestre del curs acadèmic en el que s'han atorgat els ajuts

Bases

 1. Les persones aspirants han de ser:
  1. Estudiants de l’EPS amb una qualificació mitjana d'expedient en la titulació de grau superior o igual a 7.
  2. Estudiants que hagin finalitzat els estudis de grau a l'EPS i estiguin matriculats a un dels màsters de l'EPS: Màster en Enginyeria Informàtica, Màster en Enginyeria del Cuir o Màster en Enginyeria Industrial durant el curs acadèmic de la convocatòria.
  3. Estudiants que van iniciar els seus estudis de grau en el Campus d'Igualada amb el Consorci Escola Tècnica d'Igualada, que  finalitzin els cursos 18-19 i 19-20 i estiguin matriculats a un dels màsters de l'EPS: Màster en Eninyeria Informàtica, Màster en Enginyeria del Cuir o Màster en Enginyeria Industrial durant el curs acadèmic de la convocatòria.
 2. La qualificació mitjana dels estudis de grau de l'estudiant ha de ser suprior o igual a 7.
 3. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s’adjunta a l’annex II de la convoca, s’adreçarà a la secretaria acadèmica de l’Escola Politècnica Superior al Campus de Cappont. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 27 de setembre de 2019.
 4. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
 • Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Lleida, en el curs de la concessió de l'ajut.
 • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats el curs anterior a la concessió de l'ajut.
 • Currículum Vitae.
 1. Els criteris de selecció es basen en els criteris següents:
 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Durada dels estudis de grau.
 • Participació en l'organització d'activitats de l'EPS.
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec d’una Comissió d’Avaluació, formada per 2 representants de la Direcció de l’Escola, un d’ells actuarà com a president i l’altre com a secretari, 2 coordinadors de titulacions de l’EPS que actuaran com a vocals, que es reunirà en el termini de 10 dies a comptar, des de l’endemà de l’últim dia de presentació de les sol·licituds.
 2. La publicació del resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic a la web de l’Escola Politècnica Superior en el termini de 30 dies naturals a partir de l’endemà del darrer dia de presentació de la sol·licitud.
 3. Aquest ajut és incompatible amb la percepció d’un altre ajut o premi atorgat pel mateix concepte per part de la UdL.
 4. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra beca o ajut.
 5. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària podrà revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 6. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar a la Direcció del centre
 7. És competència de la Secretaria Acadèmica de l’EPS l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 8. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la Direcció del centre.
 9. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Resolució Beques per a la Promoció de l'Excel·lencia

Resolució Curs 2019-2020  (pendent)

Resolució. Curs 2018-19

Sol·licitud de les Beques per a la Promoció de l'Excel·lencia. Curs 2018-19

PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR CURS 2019/20

 

En/na_______________________________________________________________ amb domicili al carrer/plaça/avinguda ______________________________________ núm. ________, pis _______,

CP_________, població_______________________ telèfon de contacte __________________ i amb NIF núm. ___________________, que estudio ________ curs de _______________________

 

_______________________________________________________________ a l’Escola Politècnica Superior,

 

SOL·LICITO:

Que m’admeteu a la convocatòria d’ajuts de promoció de l’excel·lència de l’Escola Politècnica Superior de la UdL al llarg del període de matriculació del curs 2019/20, les bases de la qual accepto, per a la qual cosa hi adjunto la documentació exigida i

 

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:

Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits en la convocatòria.

 

I, perquè consti, signo aquest document.

 

 

(signatura)

 

 

 

Lleida,_____ de _____________ de 2019

 

 

 

 

DIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA