Alumnes

 Descarregar Pdf

Beques i ajuts

 En aquest enllaç

beques i altres ajuts

podràs consultar l'oferta general de beques i ajuts disponibles per als estudis universitaris amb informació actualitzada i organitzada d'acord a la institució i/o administració que l'ofereix

 

BEQUES

Activitats de Benvinguda

Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, una Jornada d’Acollida per a cada grup d’alumnes que ingressa en una titulació o grau d’un centre docent concret.

Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per la direcció i organitzada per la respectiva coordinació, es vol facilitar una bona i prompta integració de l’estudiantat nouvingut al medi universitari que ofereix l'EPS de la UdL.
 
Així, a més d’informar-lo de l’organització general de la universitat i específicament de l’Escola Politècnica Superior, se li dóna a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), Campus Virtual, Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no menys important, s’ofereix l’oportunitat de començar a conèixer-se entre el grup-classe.

Cursos Zero

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior:

Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

El Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor depèn del Vicerectorat d’Estudiants i el seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.

A l'Escola Politècnica Superior el coordinador del Programa és:

 

Jordi Pujolàs Boix

jordi.pujolas@udl.cat

Propostes i Consultes

 

Els programes que conformen el Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor són:

  • Programa Acollida: l'estudiant de nou ingrés als graus de la UdL te, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure
  • Programa Tutories: són reunions (individuals o grupals) en les quals estudiants i tutors s’interrelacionen per tal de resoldre dubtes i rebre suport i orientació.
  • Programa Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda dels estudiants. Aquests tallers són gratuïts pels estudiants i és un ajut per a la seva formació.
  • Programa Mentor: estudiants de cursos superiors ajuden a estudiants de nou accés i de cursos inferiors en la seva orientació integral.

Podeu trobar més informació a Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

Quadern de benvinguda EPS

Informació general d'interès per als alumnes

   Darrera modificació: