Convocatoria 3 beques col·laboració IX Jornada MERCATEC 2012

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l'Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 3 beques de col·laboració específica per gestionar les IX Jornades Mercatec 2012 del projecte 0000.

Característiques

1. La dedicació horària serà de 12 hores, entre els dies 26, 27 d'abril de 2012.


2. La dotació econòmica de cada beca serà de 63,12 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al projecte 0000 de l'orgànica 1504.

 

Bases

  1. Els aspirants han de ser estudiants de l'EPS en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2011/2012 i tenir un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen a l'EPS

  2. La tasca consistirà en donar suport a les IX Jornades Mercatec 2012: punt d'informació, assessorament, guia de grups...

   

  3. El becari o becària, pel que fa a la tasca exposada anteriorment, rebrà la formació necessària per portar-la a terme, estarà supeditat/da a les directrius del tutor el professor Francesc Giné de Sola i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

  4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s'haurà de presentar i registrar a la secretaria de direcció de l'Escola Politècnica Superior, despatx 0.15. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 29 de març de 2012.

  5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

  • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris realitzats.
  • Currículum on s'especifica la formació i l'experiència, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.
  • Els sol·licitants més grans de 28 anys hauran de presentar el comprovant de l'assegurança voluntària.

    

  6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l’assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se’ls concedeixi la beca, l’assegurança d’accidents voluntària.

   

  7. Els criteri de selecció es basen en:
  • Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.
  • Participació en activitats d'informació i assessorament a l'estudiantat que s'hagin dut a terme a la UdL. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
  • Per la selecció de les beques es tindrà amb compte que estiguin representades les diferents titulacions de l'EPS.

  8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representats de la Direcció de l'Escola, el director que actuarà com a president, 2 vocals i 1 secretari, que es reunirà en el termini de 5 dies a comptar, des de l'endemà de l'últim dia de presentació de les sol·licituds.


  9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del dia 13 d'abril de 2012 en la web de l'Escola Politècnica Superior, apartat beques de col·laboració i en el taulell d'anuncis del servei d'Extensió Universitaria de la UdL.  


  10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Extensió Universitaria la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Univesitat.


  11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.


  12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.


  13. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.


  14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerector d’Estudiantat de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.


  15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.