Convocatoria beques de col·laboració especifica per a la JORNADA DE CAMPUS OBERTS curs 2013-2014 EPS

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA PER A LA JORNADA DE CAMPUS OBERTS CURS 2013/2014 DE LA  EPS-UDL

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 8 (vuit) beques de col·laboració del projecte Jornada de Campus Oberts del curs 2013/2014 de la UdL.

 

Característiques
 1. La dedicació horària serà de 6 hores el dia 14 de febrer de 2014.
 2. La dotació econòmica total serà de 60 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPFi seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1005 i al projecte 0833.
 

Bases

 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2013/2014 i tenir aprovats un mínim de 60 crèdits en el centre universitari on es desenvolupi la Jornada i estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport a l’organització de la Jornada de Campus Oberts 2014. Aquesta col·laboració inclou l’acompanyament i informació a l’estudiantat visitant sobre cada titulació en funció de l’organització de la visita que es determini en cada centre, lliurar i recollir la documentació prevista en el desenvolupament de la Jornada i el tractament digital d’aquesta informació un cop acabada la jornada. Els becaris i becàries seleccionats portaran el matí de la jornada una targeta identificativa i potser algun tipus de vestimenta identificativa amb el logotip de la UdL. Hauran d’assistir a una sessió de formació prèvia. De la mateixa manera s’hauran de presentar el 14 de febrer a les 8 h en la secretaria del centre universitari on presenti la sol·licitud.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 22 de gener de 2014.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
 • Breu currículum on s’especifiqui la formació i l’experiència en temes d’atenció al públic, acompanyat dels documents acreditatius corresponents. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiantat o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.
 1. Els criteris de selecció es basen en:
 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Altres coneixements o cursos especificats en el currículum relacionats amb les tasques de col·laboració: ampli coneixement de la UdL, experiència en activitats relaciones amb l’atenció al públic. També es tindrà en compte el fet d’haver participat en activitats d’informació i atenció a l’estudiantat
 • Es podrà convocar, si es considera necessari, una entrevista.
No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per president: Francesc Giné de Sola, Secretari: Margarita Moltó Aribau, Vocals: Gabriel Peréz Luque i Magda Valls Marsal, que es reunirà abans de l’4 de febrer del 2014.
 2. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública el 5 de febrer de 2014 en la Secretaria Acadèmica de l’Escola Politècnica Superior i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 3. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.
 4. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 5. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 6. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 7. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 8. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.